Transport- och kommunikationsverket Traficom startar 1.1.2019

11/23/18, 11:25 AM

Trafi, Kommunikationsverket och vissa av Trafikverkets funktioner slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket Traficom den 1 januari 2019.

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar medborgare och organisationer i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Verket främjar trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet samt ser till att det finns trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster i Finland.

Dessutom övervakar och främjar Traficom tjänster för trafik, transport och kommunikation och marknaden för dem. Det nya ämbetsverket snabbar upp utvecklingen av digitaliseringen till exempel genom experiment inom automation och robotik för trafik, transport och kommunikation. Experimenten skapar nya tjänster och affärsverksamhet. Verket stöder också hållbar utveckling.

De tidigare ämbetsverkens funktioner och tjänster fortsätter utan avbrott och de kommer att utvecklas ytterligare. Genom reformen kan ämbetsverket svara mot förändringarna i verksamhetsmiljön och ta allt bättre hänsyn till kundernas behov.

Verket sysselsätter cirka 900 personer på 15 orter i Finland. Kommunikationsministeriet har för avsikt att utnämna verkets generaldirektör före utgången av november.

Kontaktinformation

Verkets konton i sociala medier är i användning, de övriga kontaktuppgifterna börjar gälla 1.1.2019

Transport- och kommunikationsverket, huvudkontoret: Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors
Telefon: 029 534 5000, +358 29 534 5000
Postadress: Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM
E-postadresser: fornamn.efternamn (at) traficom.fi
www.traficom.fi
@TraficomFinland