Ilmailumääräyskokoelma

Suomen ilmailumääräyskokoelma sisältää osat GEN, AGA, ANS, AIR, OPS, PEL, TRG, SEC ja JAR. Ilmailumääräyskokoelman lisäksi viranomaismääräyksiä sisältyy edelleen nk. normisarjaan, jossa on julkaistu ilmatilanhallintaa, turva-asioita ja liikenneoikeuksia käsitteleviä viranomaismääräyksiä.

GEN-määräykset (General) ovat yleisluonteisia ilmailumääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröintiä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteista raportointia.

AGA-määräykset (Aerodromes and Ground Aids) koskevat lentopaikkoja ja maalaitteita. Määräykset pitävät sisällään esimerkiksi lentopaikan rakentamista, pitoa ja hallinnointia koskevia asioita.

ANS-määräykset (Air Navigation Services) koskevat lennonvarmistuspalveluja. Nämä määräykset koostuvat erilaisista ilmaliikenteen hallintapalvelujen tarjoajien turvallisuudenhallintajärjestelmien käyttöä koskevista määräyksistä.

AIR-määräykset (Airworthiness) koskevat ilma-aluksia ja ilmailuvälineitä. AIR-määräyksiin kuuluu erilaisia ilma-alusten lentokelpoisuuteen ja lentokelpoisuuden valvontaan sekä ilma-alusten ja ilmailuvälineiden huoltoon liittyviä määräyksiä.

OPS-määräykset (Operations) eli lentotoimintaa koskevat määräykset koskevat esimerkiksi yksityis-, ansio-, liikenne-, helikopteri-, maa- ja metsätalous- sekä purjelentotoimintaa ja vakuutusasioita.

PEL- ja TRG-määräyskokonaisuudet (Personnel Licensing ja Training) koostuvat ilmailulupakirjoihin ja koulutustoimintaan liittyvistä määräyksistä.

SEC-määräykset käsittelevät siviili-ilmailun turvaamista laittomilta teoilta.