Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi

Esitutkimus

Trafin julkaisuja 1-2011

Veli-Pekka Kallberg
VTT

Turvallisuustiedon tilastoinnista ei ole aikaisemmin tehty vertailua eri liikennemuotojen osalta Suomessa. Esitutkimuksen taustalla oli tarve kehittää eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointia niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi liikenneturvallisuuden parantamista järjestelmätasolla, yli kaikkien liikennemuotojen. Tavoitteena oli kuvata järjestelmällisesti liikenneonnettomuuksien tilastoinnin nykytila Suomessa, tuoda esille merkittävimmät tilastojen väliset erot sekä arvioida tilastojen kehitystarpeita. Huomiota kiinnitettiin erityisesti vakaviin henkilövahinkoihin johtaviin onnettomuuksiin sekä mahdollisuuksiin verrata ammattimaisen ja muun liikenteen turvallisuutta. Taustatietoina tarkasteltiin eri liikennemuotojen onnettomuustilastoja koskevia säädöksi ja sopimuksia sekä liikenneturvallisuustavoitteita. Aineistona olivat erilaiset liikenneonnettomuustilastoihin ja niiden taustoihin liittyvät dokumentit. Lisäksi järjestettiin työpaja, jossa käsiteltiin eri liikennemuotojen onnettomuustilastojen yhteensopivuusongelmia ja kehittämistarpeita.

Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi. Esitutkimus