Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murroksen ja rakennemuutosten vaikutus lentoliikenteen turvallisuuteen

Trafin julkaisuja 28-2012

Mette Vuola

Trafi kerää ja analysoi liikennejärjestelmän turvallisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta oleellista tietoa päätöksenteon pohjaksi Trafin toimintojen, kuten valvonnan, sääntelyn ja turvallisuustiedottamisen riskiperusteiseen kohdentamiseen. Osaston keskeistä toimintaa on liikennemuotojen turvallisuustilanteen ja ympäristövaikutusten kokonaiskuvan ylläpito. Kokonaiskuvaa (tilakuva) hyödynnetään myös liikennejärjestelmän eri tason strategiatyön pohjana.

Liikennejärjestelmä on olennainen osa yhteiskuntaa. Yhteiskuntaan vaikuttavat ilmiöt koskettavat tavalla tai toisella siten myös liikennejärjestelmää. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi Trafissa on pyritty suuntaamaan katsetta entistä enemmän myös yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja sen tarkasteluun, millaisia vaikutuksia näillä ilmiöillä on liikennejärjestelmän turvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin.

Liikenteen analyysit -osastolla tuotetaan analyysiä kolmen eri analyysituotteen muodossa. Taustamuistiot on tarkoitettu tilanteisiin, jossa analysoitua tietoa tarvitaan nopeasti käyttöön. Suppeissa analyyseissä aihetta tarkastellaan jo laajemmin, ja tarkastelun aikajänne on yleensä pidempi. Teema-analyyseissä aiheita tarkastellaan syvällisesti ja laaja-alaisesti ja niiden tekoon varataan huomattavasti enemmän aikaa. Pyrkimys on niiden avulla täydentää tilakuvaa, kehittää Trafin toimintaa ja tuoda viraston asian-tuntijaosaamista yhteiskunnan käyttöön. Tässä työssä nojaamme syksyllä 2012 muotoiltuun Trafin Strategia 2020 -dokumentin strategisiin päämääriin: pyrimme tuottamaan kattavaa tilakuvaa laadukkaalla tiedon analysoinnilla ja olemaan vaikuttava toimija eri foorumeilla.

Tämän kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön käsittelevän analyysin on laatinut Liikenteen analyysit -osaston erityisasiantuntija Mette Vuola.

Kaupallisen lentoliikenteen toimintaympäristön murroksen ja rakennemuutosten vaikutus lentoliikenteen turvallisuuteen