EcoIST testiajot

Trafin julkaisuja 17-2013

Aki Lumiaho, Anne Vehmas, Kari Hanski, Timo Hänninen ja
Seela Sinisalo, Ramboll

Tutkimuksessa selvitettiin moottoripyöräilijän tukijärjestelmien mahdollisuuksia edistää vähäpäästöisempää ja turvallisempaa liikennettä.. Lukuisia vastaavankaltaisia tutkimuksia on tehty muilla ajoneuvoilla, mutta moottoripyörät ovat usein jääneet tutkimusten ulkopuolelle. On kuitenkin olemassa tarve parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta erityisesti kuljettajan omaa ajokäyttäytymistä kehittämällä. Lisäksi moottoripyörillä ja mopoilla on merkittävä potentiaali päästöjen vähentämisessä.

Tutkimuksessa oli käytössä kaksi EcoIST-hybridiskootteria, joilla tutkittiin kuljettajaa informoivien tukijärjestelmien toimivuutta. Pilottiajoneuvon tietoliikenneverkkoihin kytkeytyneet laitteistot tarjosivat kuljettajalle reaaliaikaista tietoa. Tutkimuslaitteistoina käytettiin navigaattoria sekä erillistä ajotavanseurantalaitteistoa, jotka antoivat kuljettajalle mahdollisuuden seurata omaa ajotapaansa, valita ekologisemman reitin sekä välttää liikenneruuhkia ja onnettomuuspaikkoja.

Testikuljettajia tutkimuksessa oli 12. Jokainen heistä ajoi yhteensä kuusi eri testiajoa. Testiajot koostuivat kolmesta eri reitistä, joissa jokaisessa oli sama alku- ja loppupiste. Näiden avulla saatiin tutkittua navigaattorin tarjoamien reittien vaikutuksia ekologisuuteen ja ajoaikaan. Jokainen reitti ajettiin siten, että ajotavanseurantalaite oli ensiksi pois päältä ja toisella kerralla päällä. Näin saatiin verrattua seurantalaitteen vaikutusta kolmella eri reitillä ja yhteensä 12 kuljettajalla. Lisäksi jokainen testikuljettaja vastasi kuljettajakyselyyn, joka sisälsi kysymyksiä muun muassa omasta ajotavasta ja ajotavanseurantalaitteiden käytöstä yleensä.

Testiajoista kerätty ajotavanseurantadata tallennettiin excel-matriisiksi. Datan analysoinnissa käytettiin graafisia menetelmiä, sillä tilastolliset tarkastelumenetelmät olisivat vaatineet suuremman testikuljettajamäärän. Navigaattorin keräämästä datasta luotiin trendimuutoskuvaajia testeittäin ja testiajajittain. Saaduista lukusarjoista tutkittiin suhteellista muutostrendiä. Työssä laadittiin myös korrelaatiodiagrammeja, joiden avulla verrattiin testiajoja, joissa ei käytetty ajontavanseurantalaitetta, niihin testiajoihin, joissa ajotavanseurantalaitetta käytettiin.

Kuljettajakyselystä saadut vastaukset analysoitiin erikseen Tixel-tilasto-ohjelmaa käyttäen ja tulokset esitettiin graafisina lukumääräkuvaajina. Raportissa eri testiajat eivät ole tunnistettavissa. Tutkimuksessa saatiin tuloksia ajotavan seurantalaitteen ja navigaattorin eri reittien vaikutuksista polttoaineenkulutukseen, ekologisuuteen, matka-aikaan sekä matkan hintaan. Keskeisimmät tulokset on mainittuna alla.

  • Ajotavan seurantalaite vähensi polttoaineenkulutusta 70 prosentissa testiajoja ja paransi ajon ekologisuutta 69 prosentissa testiajoja.
  • Navigaattorin reittivalinnalla ei ollut yhteyttä ajon ekologisuuden kanssa.
  • Odotetusti ajon hiilijalanjälki oli suurin lyhimmän ajan reitillä.
  • Pääosassa testejä (66 %) ajotavan seurantalaitteen käyttö ei vaikuttanut hiilijalanjälkeen.
  • Ajotavan seurantalaitteen käyttö näyttäisi hieman pidentäneen ajoaikoja.
  • Ajotavan seurantalaitteen käyttö pienensi vähän matkan hintaa, mutta vain lyhimmän ajan reitillä.
  • Ajotavan seurantalaitteen noudattamisella saatiin noin 2-4 prosenttia paremmat ajotapaindeksit kuin vapaalla ajotavalla kaikilla reittialgoritmeilla.

Lisäksi kuljettajakyselyn perusteella voitiin todeta, että ajotavanseurantalaite lisäsi ennakoivaa ajoa, joka edesauttaa myös turvallista ajamista.

Tutkimus osoitti, että ajotavanseurantalaitteella voidaan kehittää myös moottoripyöräilyn ekologisuutta ja turvallisuutta. Testikuljettajat suhtautuivat testeihin myönteisesti eivätkä kokeneet ajotavanseurantaa häiritseväksi. Tutkimus myös osoitti, että vastaavankaltaisia tutkimuksia tarvitaan lisää jatkossa, jotta saadaan tarkemmin selvitettyä nykyaikaisten kuljettajan apulaitteiden hyötyjä liikenteen ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden kannalta.

Jatkotutkimusehdotuksiksi nousivat seuraavat aiheet:

  • Moottoripyörän kuljettajan tukijärjestelmien kehittäminen, verifiointi ja testaaminen
  • Yleiseurooppalaisen 112 eCall-palvelun pilotointi moottoripyöräilyssä
  • Ajotapaseurantalaitteen hyödyntäminen erityisesti nuorten ja uusmotoristien liikennekäyttäytymisen tutkimisessa TrafiSafe-tutkimuksen tapaan.

 

Tutkimusraportti

EcoIST testiajot