Mopokorttiuudistuksen vaikutukset

Trafin julkaisuja 07-2013

Annamari Ruonakoski, Mikko Seila, Linea Konsultit Oy

Työn taustalla on 29.4.2011 vahvistettu ajokorttilaki ja sen mukana tullut muutos mopokortin hankintaan. Muutos astui voimaan 1.6.2011. Ennen lakimuutosta M-luokan ajokortin saamiseksi riitti teoriakokeen suorittaminen ilman osallistumista teoria- tai ajo-opetukseen. Uuden AM-luokan kortin suorittamiseen tarvitaan teoriaopetusta kuusi tuntia ja ajo-opetusta kolme tuntia. Teoriakokeen lisäksi on suoritettava käsittely- tai ajokoe. AM-ajokorttiluokkaan kuuluvat sekä mopot että kevyet nelipyörät (mm. mopoautot). Uudistuksen on toivottu parantavan nuorten mopoilijoiden turvallisuutta ja valmiuksia liikenteessä. Lakimuutoksella on vaikutuksia myös autokoulujen toimintaan.

Työn tavoitteena oli selvittää, miten lakiuudistus on vaikuttanut nuorten mopoilijoiden ja kevyellä nelipyörällä ajavien turvallisuuteen ja heidän valmiuksiinsa toimia liikenteessä. Tutkimus perustuu suurelta osin syksyllä 2012 tehtyihin kyselyihin, jotka osoitettiin ajoluvan haltijoille ja heidän vanhemmilleen, opetuslupaopettajille, autokouluille ja tutkinnon vastaanottajille. Kullekin ryhmälle laadittiin erilliset webropol-kyselyt. Kyselykutsu lähetettiin postikortilla 3 000 mopokortin haltijalle ja myöhemmin tehtiin vielä 1 000 opetusluvan hankkineen kotitalouden lisäotanta.

Tilastolliset tarkastelut pohjautuvat Trafin ja Tilastokeskuksen tietoihin, joista jälkimmäisistä oli käytettävissä vuoden 2012 osalta ennakkotiedot. Lisäksi kerättiin poliisien mopoilun kehityksestä tekemiä havaintoja muutamilta paikkakunnilta.
Suoritettujen mopokorttien määrä on laskenut noin 25 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2012. Samalla mopojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet ja myös liikenteessä olevien mopojen kokonaismäärä on lievässä laskussa.

Aloittelevien mopoilijoiden taidot ovat parantuneet hieman aiemmasta. Kyselytutkimuksen vastausten mukaan uuden lain aikana kortin suorittaneille mopoilijoille sattuu hieman vähemmän onnettomuuksia ajouran alkuvaiheessa kuin pelkällä teoriakokeella ajo-oikeuden hankkineille. Myös poliisin havaintojen mukaan lakimuutos on saanut aikaan sen, että aloittelevilla mopoilijoilla on ajamisen perustaidot entistä paremmin hallussa.

Mopo-onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi lakimuutoksen voimaan astumisen jäl-keen. Onnettomuuksien vähenemä johtuu osin suoritettujen mopokorttien määrän vähenemisestä ja osin mopoilijoiden taitojen paranemisesta.
Uudistus nosti mopokortin hankintahinnan moninkertaiseksi verrattuna aikaan ennen lakimuutosta. Perheissä mopokortin hinta koetaan korkeaksi ja joskus jopa kortin hankintaa rajoittavaksi tekijäksi.

Kyselytutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että ajoharjoittelun lisääminen voisi parantaa nuorten mopoilijoiden taitoja entisestään. On kuitenkin vaikea arvioida, olisiko esimerkiksi yhden tai kahden pakollisen ajotunnin lisäyksestä merkittävää hyötyä turvallisuuden kannalta. Tätä suuremmat pakolliset ajotuntimäärät voivat taas olla taloudellisen hyväksyttävyyden kannalta vaikeita toteuttaa.

Ajokorttikäytäntöjen kehittämisessä tulisikin selvittää ajoharjoittelun lisäämisen mahdollisuuksia siten, että kortin hankkimiskustannukset pysyisivät silti kohtuullisina. Mopokortin haltijoille ja opetuslupaopettajille tehtyjen kyselyiden mukaan opetuslupaopetus näyttäytyy tuloksiltaan ainakin yhtä hyvänä tai jopa parempana vaihtoehtona kuin autokoulussa annettu opetus, sillä opetusluvalla opiskelleet harjoittelevat enemmän liikenneajoa sekä saavat vanhemmiltaan tukea osaamisensa kehittämiseen.

Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävän asennekasvatuksen osalta riskien tunnistaminen ja tahallisen riskinoton välttäminen ovat avainasemassa. Vanhempien kiinnostuksella on niin ikään selkeä rooli nuorten turvallisuuskäyttäytymiseen vaikuttamisessa ja riskinoton vähentämisessä.