Turvallisuusjohtaminen ja raskasta ammattiliikennettä ohjaava lainsäädäntö

Trafin julkaisuja 21-2013

Tarja Ojala, Safety Futures Ky

Perinteisenä tieliikenteen turvallisuuden näkökulmana on ollut yksilönäkökulma: kuljettajan ja hänen toimintansa ohjaaminen. Perinteisen mallin rinnalla tieliikenteen turvallisuutta on tarkasteltu myös järjestelmänäkökulmasta. Järjestelmänäkökulmasta tarkasteltuna ammattiliikenteessä turvallisuus syntyy paitsi yksilölähtöisesti yksilön / kuljettajan toiminnan tuotoksena myös liikennejärjestelmän turvallisuusjohtamisen tuotoksena.

Raskaassa ammattiliikenteessä on kyse ammatillisesta toiminnasta, jossa turvallisuusjohtamisen työkaluna käytetään turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Järjestelmänäkökulmasta tieliikenteen turvallisuutta voidaan siten ohjata myös yritysten turvallisuusjohtamisen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän avulla lainsäädännön kautta.

Tutkimuksen tavoitteena oli koota raskasta ammattiliikennettä koskeva lainsäädäntö ja laatia siitä yhteenveto turvallisuusjohtamisjärjestelmän näkökulmasta. Päätavoitteena oli selvittää, mitä turvallisuusjohtamisen osa-alueita jo säännellään lainsäädännöllä ja miten. Tarkastelu kattaa raskaan ammattiliikenteen, tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen keskeisen lainsäädännön ja standardit. Tutkimus on tehty turvallisuusjohtamisen näkökulmasta, se kuvaa käytettävissä olevia vaihtoehtoja ja lainsäädännön kehittämishaasteita, eikä se ota kantaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Raportissa on johdannon jälkeen referoitu lyhyesti tieliikennettä ohjaava lainsäädäntö ja sen taustalla olevia Euroopan unionin direktiivejä sekä standardeja ja kuvattu niiden kautta käytettävissä olevat turvallisuusjohtamisen keskeiset mahdollisuudet. Referaattien jälkeen on taulukko, jossa tarkasteltujen säädösten yksittäisiä kohtia on sijoitettu raideliikenteessä käytettyyn SMS Wheel -turvallisuusjohtamisjärjestelmämalliin. Lopuksi on arvioitu olemassa olevan lainsäädännön vahvuuksia ja kehityskohteita.

Kirjallisuushaun perusteella voidaan todeta, että turvallisuusjohtaminen tunnistetaan kaikissa muissa liikennemuodoissa: raideliikenteessä, ilmailussa ja merenkulussa, mukaan lukien satamat, samoin kuin standardeissa. Tieliikennettä ohjaavassa lainsäädännössä turvallisuusjohtaminen on käsitteenä vielä tällä hetkellä vieras, se on mainittu ainoastaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevassa lainsäädännössä.

Aineiston perusteella turvallisuusjohtamisen näkökulmasta on parhaiten säännelty vaarallisten aineiden kuljetuksia. Välillisesti turvallisuusjohtamista ohjaavaa lainsäädäntöä löytyy myös muusta tieliikennettä ohjaavasta lainsäädännöstä, mutta selkeitä kehittämishaasteitakin on. Kehityshaasteisiin pystytään vastaamaan työturvallisuuslainsäädännön kautta, mutta ammattiliikenne ja sen toimintojen työperäisyys tulisi jatkossa sisällyttää aiempaa paremmin myös tieliikennelainsäädäntöön. Haaste on erittäin ajankohtainen mm. alkamassa olevan tieliikennelain uudistuksen vuoksi.