Suomen meriliikenteen skenaariot 2030

Trafin julkaisuja 3-2013

Erika Kallionpää, Markus Pöllänen, Tommi Mäkelä, Heikki Liimatainen
Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne 

Suomen meriliikenteen strategian laatiminen käynnistyi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla syksyllä 2012. Strategian on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Meriliikenteen strategialla pystytään tukemaan toivottavaa kehitystä. Siksi on tärkeä tunnistaa erilaisia tulevaisuuden kehittymisvaihtoehtoja ja aktiivisesti vaikuttaa toivottavan tulevaisuuden toteutumiseen.

Tämä tutkimus tukee meriliikenteen strategian valmistelua ja erityisesti meriliikenteen kokonaisuuden ja sen eri osa-alueiden hahmottamista. Tutkimuksessa on kuvattu Suomen meriliikenteen toimintaympäristön kehittymisen kannalta keskeisiä tekijöitä, niiden vaihtoehtoisia tulevaisuuden tiloja ja laadittu näitä yhdisteleviä loogisia tulevaisuuskuvia ja skenaarioita merenkulun tulevaisuudesta. Tulevaisuuden tarkastelun aikaperspektiivinä on vuosi 2030.

Tutkimuksessa on tarkasteltu meriliikenteen toimintaympäristön ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä näiden vaikutettavuutta Suomen näkökulmasta ja merkittävyyttä meriliikenteen kehittymisen kannalta. Yhteiskunnan toimilla voidaan vaikuttaa vain osaan tekijöistä, mutta tekijät eivät kuitenkaan ole toisistaan irrallisia, vaan liittyvät tiiviisti toisiinsa syy-seuraussuhtein. Meriliikenteen kehittymisen kannalta koko toimintaympäristö ja kaikki merkittävät tekijät on otettava huomioon riippumatta siitä, kuin paljon niihin voidaan vaikuttaa yhteiskunnan toimilla. Merkittävimmiksi ja eniten vaikutettavissa oleviksi tekijöiksi tunnistettiin Suomen elinkeinopolitiikka, satamiin liittyvät väyläratkaisut, merenkulun tuet, maksut ja verotus sekä kansallisen yhteistyön toimivuus.

Työssä on muodostettu neljä erilaista skenaariota: Kasvun aika, Sääntelyn aika, Paikallisuuden aika ja Muutoksen aika. Kasvun aika skenaarion keskeisiä piirteitä ovat melko nopea talouskasvu, jalostusarvon nousu ja palveluiden lisääntyminen sekä Venäjän ja Euroopan merkityksen säilyminen tärkeimpinä kauppakumppaneina. Sääntelyn aika skenaariota kuvaa erityisesti globaalisti sitovat ja tiukat ympäristörajoitukset, heikko talouskasvu, perusteollisuuden vähentyminen sekä kaukomaiden merkityksen nousu kauppakumppaneina.

Paikallisuuden ajan keskeisiä elementtejä ovat ilmastokriisin nopea puhkeaminen, sitovat päästökiintiöt ja energian korkea hinta, ja näistä seuraava paluu globaalista lokaaliin talouteen. Muutoksen aikaa kuvaa puolestaan nopea talouskasvu useiden veturialojen myötä, energiateknologian läpimurroista seuraava energian edullinen hinta sekä Venäjän voimakas integroituminen Eurooppaan.

Skenaariot toimivat päätöksenteon tukena ja auttavat varautumaan jo ennakolta toiminta-ympäristön muutoksiin. Hyvä skenaario vaikuttaa tulevaisuuteen ilmaisemalla, millaisia vaihtoehtoja ylipäätään on olemassa. Tällöin skenaario voi tehdä itsensä mahdottomaksi jo pelkästään sillä, että se on muodostettu. Tämän työn pyrkimyksenä ei ollut määrittää todennäköisintä tulevaisuutta, vaan avata mahdollisia kehityssuuntia. Skenaariot auttavat strategiatyössä tunnistamaan uhkia, joiden torjumiseksi tarvitaan toimenpiteitä, ja toisaalta löytämään mahdollisuuksia, joiden avulla Suomen meriliikenteelle luodaan menestymisen edellytykset.