Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden kuljetuksissa rautateillä

Trafin julkaisuja 02-2014

Trafi Liikenteen analyysit, suppea analyysi
Ville Vainiomäki

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat keskeiset kotimaiset säädökset sisältyvät Lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) ja sen muutoksiin. Kuljetuk-sissa sovelletaan valtioneuvoston asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rauta-teillä (195/2002) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä (370/2011). Asetuksissa säädetään mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, kuljetusketjun osapuolten velvollisuuksista, pakkauksista, kuljetuksista ja ratapihojen turvallisuusselvityksistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen kohdassa 1.8.5 määritellään VAK-onnettomuustapaukset, joista on erikseen ilmoitettava Trafille ja Onnettomuustutkinta-keskukselle. Kyseisiä tapauksia ovat vaarallisten aineiden vuodot, vuotovaarat, henkilö-, omaisuus-, tai ympäristövahingot ja tapahtumat joihin on pyydetty viranomaisapua. Lisäksi Suomessa on VAK-rautatiekuljetuksissa käytössä kahdet eri kansainväliset määräykset riippuen siitä meneekö kuljetus itään vai länteen.

Vuonna 2012 rautateillä liikkui vaarallisia aineita yhteensä
5 140 000 tonnia. Raiteilla liikkuvista vaarallisista aineista lähes puolet (48 %) on palavia nesteitä, kuten polttoaineita ja alkoholia. Seuraavaksi suurimmat luokat ovat kaasut (19 %), syövyttävät aineet (19 %) ja luokkaan muut vaaralliset aineet ja esineet kuuluvat aineet (13 %). Suurin osa rautateiden VAK-liikenteestä on liikennettä Suomesta Venäjälle ja kauttakulkuliikennettä Suomen satamista Venäjälle. Kotimaan kuljetukset muodostavat VAK-liikenteestä noin neljänneksen. Selkeästi suurimmat liikennevirrat VAK-kuljetuksissa rautateillä liikkuvat Vainikkalan raja-asemalta Kouvolan kautta Sköldvikin sekä HaminaKotkan satamiin.

Rautateillä tapahtuneita VAK-onnettomuuksia on Suomessa viime vuosina tarkasteltu Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksissa ja liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa Suojavaunujen vaikutus VAK-rautatievaunujen vahingoittumiseen onnettomuustilanteessa.