Vastuullisuusmallin kokeiluprojekti henkilöliikenneyrityksissä

Trafin julkaisuja 13-2016

Lasse Nykänen, Arttu Lauhkonen
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto

Tieliikenteen vastuullisuusmalli on Liikenteen turvallisuusvirastoTrafin johdolla kehitettävä vapaaehtoisuuteen perustuva johtamis- ja toimintatapamalli tiekuljetusalalle. Vastuullisuusmallin avulla pyritään edistämään ja tukemaan tiekuljetusalan turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioita osana tiekuljetusalan ammattiliikennettä. Malli on ensisijaisesti kehitetty yrityksen oman toiminnan kehittämiseen, mutta malli tarjoaa työkaluja myös kuljetusyritysten ja kuljetuksia tilaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

Tiekuljetusalan vastuullisuusmallia on Trafissa kehitetty jo usean vuoden ajan ja valmisteluiden pohjalta heinäkuussa 2013 käynnistettiin tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin kokeilututkimus, jossa luotiin toimintamallia ja vastuullisuuden mittaami-seen tarkoitettua mittaristoa vastuullisuusmalliin. Ensimmäinen kokeilututkimus päättyi alkuvuonna 2014, minkä jälkeen käynnistyi vastuullisuusmallin jatkohanke, jonka tarkoituksena oli jatkaa vastuullisuusmallin kehittämistä, luoda ohjeistus malliin ja sen käyttöönottamisen tueksi. Jatkohanke aloitettiin huhtikuussa 2014 ja se päättyi alkuvuonna 2015.

Vastuullisuusmallin kaksi ensimmäistä kehityshanketta ovat tarkastelleet tieliikenteen tavarankuljetusyrityksiä, mutta tässä loppuraportissa esiteltävä vastuullisuusmallin kolmas kehityshanke rajautui tieliikenteen henkilökuljetuksiin eli linja-auto- ja taksiliikenteeseen.

Loppuraportti koostuu tutkimuksen tarkoituksen, taustojen, tavoitteiden, tulosten ja jatkokehitysideoiden esittämisestä. Raportti alkaa tutkimuksen taustoituksella, minkä jälkeen kuvataan vastuullisuusmallin toimintamallia ja tarkoitusta. Luku kolme kattaa kuvauksen tieliikenteen henkilökuljetusten nykytilasta ja kehityksestä turvallisuus-, laatu- ja ympäris-tönäkökulmista tarkasteltuna. Luvussa neljä esitetään kehityshankkeen toteutuksen eri vaiheet ja kokeiluun osallistuneet kokeiluyritykset ja tilaajaorganisaatiot.
Raportin luvuissa 5–8 esitetään kokeilun tuloksia ja kokeilun aikana luotuja havaintoja tieliikenteen henkilökuljetuksista ja niiden hankinnasta. Raportin lopussa esitetään projektiryhmän ehdotuksia vastuullisuusmallin jatkotoimenpiteiksi ja kehitysideoiksi. Raportin liitteinä ovat hankkeessa luodut kuljetusyrityksille ja tilaajaorganisaatioille tarkoitetut vastuullista tieliikennettä tukevat ja edistävät esimerkkilomakkeet ja -ohjeistukset sekä niiden käyttöön liittyvät selitteet.

Tutkimukseen osallistuneet yritykset

Arpeco Oy
Helsingin Taksipalvelu Oy
J.M. Eskelisen lapinlinjat Oy
Matka-Make Oy
OnniBus.com Oy
T:mi Petri Pekkala
Prihti Oy
Rautaveden Liikenne Oy
Taksi Suvanto Oy

Tutkimuksessa haastatellut tilaajatahot:
HSL-Helsingin seudun liikenne
Ilves ry (B-juniorit jääkiekko)
Invalidiliitto
Kela
Lapin ELY
Matkapojat Oy
Pirkanmaan ELY
Primera Holidays Oy
Sastamalan kaupunki