Käyttökiellossa olevat ajoneuvot liikenteessä

Tässä selvityksessä luettiin noin 2,3 miljoonaa liikkuvan auton rekisterikilpeä, yhdistettiin tiedot Trafin ajoneuvorekisteriin ja ajoneuvojen käyttöä koskeviin rajoitteisiin, ja yhdistetyn aineiston perusteella analysoitiin käyttöä koskevien rajoitteiden yleisyyttä ja rajoitteellisten autojen ominaisuuksia. Tuloksia verrattiin poliisiautojen rekisteritunnusten lukulaitteista saatuihin tilastoihin. Tiedonkeruu tehtiin vuoden 2016 kesä-marraskuussa kahdeksassa mittauspisteessä maanteillä ja yhdessä mittauspisteessä kadulla.

Jokin auton käyttöön liittyvä rajoite koski 3,3 % havaituista autoista. Määräaikaiskatsastus oli suorittamatta 1,7 % autoista ja ajoneuvovero erääntynyt 1,2 % autoista. Luovutusilmoitus oli 0,4 %:lla autoista ja liikennekäytöstä poistettuja oli 0,3 % autoista. Erityisesti liikennekäytöstä poistettujen autojen osuus oli tässä selvityksessä pienempi kuin poliisiautojen rekisteritunnusten lukulaitteiden havainnoissa. Syitä tähän eroon ovat todennäköisesti se, että poliisiautot liikkuvat kaikenlaisilla teillä ja kaduilla ja lukevat myös pysäköityjen autojen rekisterikilpiä, kun tässä selvityksessä tiedonkeruu painottui pääteille ja havaitut autot olivat liikkuvia autoja.

Jokin rajoite koski 3,2 % henkilöautoista, 4,8 % pakettiautoista, 2,6 % kuorma-autoista ja 0,9 % linja-autoista. Puuttuva määräaikaiskatsastus ja suorittamaton ajoneuvovero olivat yleisimmät rajoitteet kaikilla autoilla. Rajoitteet olivat sitä yleisempiä, mitä vanhemmasta autosta oli kyse. Liikennekäytöstä poisto ja yli vuoden myöhässä oleva määräaikaiskatsastus yleistyivät auton iän ylittäessä 20 vuotta.

Auton todennäköinen käyttäjä määriteltiin omistaja- ja haltijatietojen perusteella. 18–24-vuotiaiden autonkäyttäjien henkilöautoista 5,4 % koski jokin rajoite, ja rajoitteet tulivat harvi-naisemmiksi auton todennäköisen käyttäjän iän kasvaessa. Auton käyttöä koskevat rajoitteet olivat hieman yleisempiä sellaisilla henkilöautoilla, jotka havaittiin yli 100 km päässä auton todennäköisen käyttäjän kotikunnasta, kuin lähellä kotikuntaa havaituilla henkilöautoilla.

Alueelliset erot ja vuodenaikavaihtelu auton käyttöä koskevat rajoitteissa olivat pieniä. Etelä-Suomen kahdessa mittauspisteessä rajoitteet olivat hieman Tampereen ja Oulun seutua yleisempiä. Alle vuoden suorittamatta olleet määräaikaiskatsastukset ja erääntyneet ajoneuvoverot olivat kesällä ja alkusyksyllä hieman loppusyksyä yleisempiä, kun taas loppusyksyllä yleistyivät liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot ja yli vuoden myöhässä olevat määräaikaiskatsastukset.

Rajoitehavaintojen osuus kaikista ajoneuvohavainnoista oli korkein maanantaina ja laski viikon loppua kohti. Erityisesti suorittamattomia määräaikaiskatsastuksia oli loppuviikolla alkuviikkoa vähemmän. Yöaikaan rajoitehavaintoja oli enemmän kuin päivällä.