Konttipunnitukset

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen merikuljetuskonttien massan varmentamista koskevan SOLAS-määräyksen vaikutuksia kuljetusketjussa. Määräyksen tavoitteena on parantaa konttialusten turvallisuutta vähentämällä konttien virheellisistä massatiedoista aiheutuvia onnettomuuksia ja vahinkoja. Ennen määräyksen voimaantuloa tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja Trafin järjestämissä tilai-suuksissa esitettiin asiaan liittyviä huolenaiheita. Epäselvyyttä oli mm. punnitusten työnjaosta ja kustannusten kattamisesta. Epäiltiin jopa kuljetusten ruuhkautumista satamissa.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten määräyksen alkuvaihe on sujunut, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan miettiä parannuksia ja esimerkiksi täsmentää Trafin ohjeistusta. Tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena. Kohderyhmään kuuluivat konttikuljetusketjun kaikki osapuolet. Tutkimuksessa keskityttiin määräyksestä koituneisiin toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Tutkimus osoitti, että määräyksestä on koitunut jonkin verran ongelmia ja haittoja joillekin toimijoille. Mutta myös merkittäviä hyötyjä pystyttiin osoittamaan.

Negatiivisena puolena tutkimuksessa nostettiin esiin se, että määräyksen toimeenpano aiheutti investointeja mm. punnituskalustoon, tietojärjestelmiin ja tietoliikenteeseen. Lisäksi kustannuksia on tullut VGM-punnitusten palvelumaksuista sekä lisääntyneestä työn määrästä. Määräyksen vuoksi useille vastaajista on sattunut myös viivästyksiä konttien kuljetuksissa ja konttien kuljetus on ruuhkautunut joko satamassa tai tehtaalla konttien lähtöpaikassa. Viivästyksiä olivat aiheuttaneet myös tiedonkulun ongelmat.

Tutkimuksessa löydetyistä hyödyistä merkittävin oli alusturvallisuuden paraneminen. Muita hyötyjä olivat konttien käsittelyn turvallisuuden paraneminen satamissa ja maakuljetuksissa, alusten lastauksen parempi tehokkuus ja hyötysuhde, lastaussuunnittelun helpottuminen ja tehokkuuden paraneminen muualla kuljetusketjussa. Tutkimuksessa löydetyt hyödyt näyttäisivät olevan pysyviä ja pitkällä tähtäimellä näistä tulee olemaan hyötyä koko kuljetusketjulle.

Lisäksi tutkimuksessa tuotiin esille konkreettisia kehitys- ja parannusehdotuksia, joiden toteuttamiseen tulisi yhteistyössä kuljetusketjun toimijoiden ja viranomaisten kesken ryhtyä.

Tutkimusraportti

Konttipunnitukset