Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Hyvin suunnitellun ja toteutetun kokonaisarkkitehtuurin avulla saavutetaan yhteentoimiva kokonaisuus, jossa toiminta, tiedot ja niitä tukevat tietojärjestelmät toimivat sujuvasti yhteen.

Kokonaisarkkitehtuurista säädetään laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Tämä niin sanottu tietohallintolaki edellyttää, että julkisen hallinnon viranomaisten on yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi kuvattava oma kokonaisarkkitehtuurinsa ja noudatettava siinä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Valtiovarainministeriön tehtävänä on huolehtia julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelusta ja kuvaamisesta. Kunkin ministeriön on lain mukaan puolestaan huolehdittava kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä omalla toimialallaan ja vastuullaan olevalla toiminnallisella kohdealueella. Trafi sijoittuu virastona liikenne ja viestintä –kohdealueelle, joka on liikenne- ja viestintäministeriön vastuulla. Kokonaisarkkitehtuurityön ei ole katsottu tällä hetkellä vaativan vahvaa keskitettyä ohjausta ja virastot ovat suunnitelleet kokonaisarkkitehtuuriaan itsenäisesti.

Trafin kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen ensimmäisessä vaiheessa painopiste on ollut virastotasoisen nykytilan kuvaamisessa. Nykytilan kuvaaminen valikoitui luontevasti kokonaisarkkitehtuurikuvaustyön ensimmäiseksi vaiheeksi, koska sisällön suunnitteluun panostamisen sijasta haluttiin keskittyä kuvausmenetelmän kehittämiseen ja kuvaustyökalun käyttöönottoon.

Trafin konaisarkkitehtuurissa hyödynnetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehturimenetelmää (JHS 179). Arkkitehtuurikuvat ja -kaaviot on pääsääntöisesti mallinnettu Archimate -notaatiolla.