Ilmailun navigaatio- ja
valvontalaitejärjestelmien strategia Suomessa 2019 - 2030

Teknisten järjestelmien ja menetelmien nopea kehitys sekä eurooppalaisen sääntelyn muutokset ovat synnyttäneet tarpeen päivittää Liikenteen turvallisuusviraston vuonna 2012 julkaisema ”Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia Suomessa vuosille 2012-2030” vastaamaan nykyisiä tavoitteita sekä niiden toteuttamiseen liittyviä aikatauluja. EU-jäsenvaltioiden tulee laatia kansallinen strategia, joka tukee yhtenäinen eurooppalainen ilmatila -hankkeen (SES) tavoitteita ja sen tulee olla yhtenevä eurooppalaisen ilmatilan hallinnan yleissuunnitelman (ATM Master Plan) kanssa. Menettelyjen tulee olla linjassa myös ICAO:n määrittelemien maailmanlaajuisten käytäntöjen kanssa, jotka on kuvattu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemassa globaalissa lennonvarmistussuunnitelmassa (GANP).

Strategian tavoitteena on luoda ilmailun toimijoille näkemys tulevaisuuden laitevaatimuksista, jonka avulla ne voivat entistä paremmin ennakoida tulevaisuuden menetelmiä sekä teknologista kehitystä, mikä puolestaan tuo varmuutta toimijoiden investointien suunnitteluun.

Päivitetyn strategian laadinnassa on tehty yhteistyötä mm. sotilasilmailun toimijoiden, lentoyhtiöiden, koulutusorganisaatioiden, helikopterioperaattoreiden ja ilmaliikennepalvelun tarjoajien sekä harraste-, yleis- ja miehittämättömän ilmailun edunvalvontaorganisaatioiden kanssa.