Nimettyjen katsastajien, aluksenmittaajien ja kemikaalilastien tarkastajien palkkiot

Tässä vaikutusarvioissa tutkittiin, mitä vaikutuksia olisi, jos nimettyjen katsastajien, aluksen mittaajien ja nimettyjen tarkastajien palkkioiden määräytyminen vapautettaisiin. Sidosryhmien kanssa käydyissä keskusteluissa oli tullut esille, että palkkioiden suuruus on jäänyt jälkeen yleisestä kustannuskehityksestä. Lisäksi on keskusteltu määräytymisen perusteista, onko palkkioiden suuruutta tarpeen säädellä asetuksella vai voitaisiinko palkkioiden hinnoittelu vapauttaa.

Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä käyteltiin kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat Trafin ylläpitämän katsastajaluettelon mukaiset nimetyt katsastajat, aluksenmittaajat ja nimetyt kemikaalialusten tarkastajat. Lisäksi kysely lähettiin kotimaanliikenteen varustamoille ja laivameklareille. Kyselyyn vastasi 32 vastaajaa.

Selkeä enemmistö kaikista kyselytutkimukseen osallistuneista piti jonkinlaista hintojen sääntelyä tarpeellisena palkkioita määrättäessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kyselyyn vastaajien näkemyksiä eri hinnoitteluvaihtoehtojen vaikutuksista. Sekä vapaan kilpailun että kattohinnoittelun uskottiin lisäävän kilpailua. Vastaajien enemmistön mielestä hinnat voisivat nousta merkittävästi mikäli kattohinnoittelu tai vapaa hinnoittelu otettaisiin käyttöön.

Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien enemmistö mielestä täysin vapaaseen hinnoitteluun ei tulisi katsastuksissa, aluksenmittauksissa ja kemikaalilastien tarkastuksessa siirtyä. Joko nykyinen kiinteiden hintojen käytäntö pitäisi säilyttää tai harkita siirtymistä kattohinnoitteluun. Mikäli jatketaan nykyisellä kiinteiden hintojen sääntelyllä, tulisi palkkioiden tarkistamiseen luoda toimintamalli, joka takaisi, että palkkioiden suuruutta ja perusteita arvioitaisiin säännöllisesti. Vastaavanlainen toimintamalli tarvittaisiin myös, mikäli valitaan kattohinnoittelu.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina ja ehdottomien johtopäätösten tekeminen on vaikeaa. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta heikentää kyselytutkimukseen osallistuneiden kovin pieni määrä.