Självbyggd, under 5 år gammal båt eller bastuflotte behöver dokument vid försäljning

2012-09-11 11:00

I samband med övervakningen som Trafiksäkerhetsverket Trafi utför har man på senare tid kunnat konstatera att det finns många självbyggda båtar och bastuflottar både till sjöss och till salu. Trafi vill påminna om att ifall man vill sälja en under 5 år gammal självbyggd båt eller bastuflotte, måste den ha CE-märkning och nödvändiga dokument.

Det lönar sig för personer som köper en begagnad båt att kontrollera att båtens papper är i ordning. Självbyggda båtar och bastuflottar bör uppfylla kraven i fritidsbåtdirektivet om det har gått under 5 år från att de tagits i bruk. De bör alltså ha en tillbörligt fäst CE-märkning och dokument i enlighet med fritidsbåtdirektivet, dvs. en användarhandbok och försäkran om överensstämmelse, på båda inhemska språken.

Om man inte säljer den självbyggda båten eller bastuflotten behövs ingen officiell dokumentation. Dokumenten är inte heller nödvändiga för försäljning då båten eller flotten har varit i egen användning i minst 5 år.

Båtbyggaren kan göra upp dokumenten själv

Båtens byggare kan i många fall själv göra en bedömning om överensstämmelse och göra upp de nödvändiga dokumenten. Enligt fritidsbåtdirektivet ska man göra upp teknisk dokumentation för båten. Dokumentationen ska innehålla båtens ritningar, beräkningar samt gransknings- och testresultat.

Om båtens tillverkare inte kan eller vill göra detta själv, kan han eller hon använda en assistent med tillräcklig kunskap i frågan. Man kan också låta göra bedömningen helt eller delvis hos ett anmält organ i enlighet med fritidsbåtdirektivet.

Båten ska vara säker – vare sig officiella dokument finns eller inte

Även om man inte behöver CE-märka båten eller flotten, bör den ändå uppfylla de allmänna kraven för farkoster. I sjötrafiklagen och sjötrafikförordningen finns bestämmelser som gäller både dem som rör sig på vattnet och farkosternas konstruktion, utrustning, skick och användning.

I samband med övervakningen som Trafi utför har man upptäckt bastuflottar och båtar som inte uppfyller dessa allmänna krav och således är till fara för användarna, andra människor som rör sig på sjön, eller miljön. Trafis skyldighet i egenskap av övervakningsmyndighet är att hindra användningen av sådana farkoster.

En del båtar och bastuflottar måste också registreras

En flotte eller båt måste också införas i farkostregistret om dess motoreffekt är minst 15 kW (över 20 hk) eller om den har en motor eller ett segel och skrovets längd är minst 5,5 meter.

Ytterligare information om CE-märkning av fritidsbåtar och deras utrustning samt båtliv i allmänhet finns på adressen www.veneily.fi.

 

Bastuflottar som är avsedda att färdas på vatten och båtar som används i fritidsbruk eller sport är fritidsbåtar, för vilka bestämmelser finns i fritidsbåtdirektivet, fritidsbåtlagen (621/2005) och fritidsbåtförordningen (748/2005).  

Om farkoster i allmänhet stadgas i sjötrafiklagen (463/1996) och sjötrafikförordningen (124/1997).

 

Ytterligare uppgifter:
överinspektör Juhani Pappila, tfn 020 618 6651, juhani.pappila(at)trafi.fi