KM: Ändringar i de avgifter som Trafi tar ut

2012-12-05 16:00

Vid årsskiftet kommer de avgifter som Trafiksäkerhetsverket Trafi tar ut att dels sänkas, dels höjas. Avgifterna för verkets tjänster har dessutom grupperats om i enlighet med verkets nya organisation.

Från ingången av år 2013 indelas avgifterna i följande grupper: registrering av trafikmedel, registrering av behörighet och examina, tillstånd och tillsyn.

Prissänkningarna uppgår till totalt 1,8 miljoner euro och de gäller först och främst avgifterna för registrering av trafikmedel och körkortspriset. Prishöjningarna gäller avgifter för examina, såsom kör- och teoriprov.

Huvudparten av intäkterna för Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda verksamhet består av avgifter för diverse myndighetsuppgifter verket sköter och för vilka det enligt lagstiftningen ska tas ut avgifter som täcker produktionskostnaderna fullt ut.

År 2013 förväntas de totala intäkterna för Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda verksamhet uppgå till 90 656 000 euro. Verkets totala utgifter uppgår till drygt 133 miljoner euro. Resten av kostnaderna täcks med budgetmedel. Uppgifter som täcks genom budgetfinansiering är bl.a. skötseln av fordonsbeskattningen, den allmänna rådgivningen och tillsynen samt uppgifterna med anknytning till regleringen. Statsrådets finansutskott tillstyrkte den 5 december 2012 kommunikationsministeriets förslag till förordning om Trafiksäkerhetsverkets offentligrättsliga prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för övriga avgiftsbelagda prestationer. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av år 2015.

Avgiftsförordningen reglerar de avgifter som Trafiksäkerhetsverket tar ut för sina tjänster. I den nya avgiftsförordningen ingår 370 avgiftsbelagda prestationer. Tidigare uppgick antalet prestationer till 650.

Trafiksäkerhetsverket är ett centralt ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som ansvarar för regleringen och tillsynen av transportsystemet, främjar trafiksäkerheten och en hållbar utveckling inom transportsystemet samt tillhandahåller trafikrelaterade myndighetstjänster.

LVM: Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin muutoksia