Ändringar i de avgifter som tas ut av Trafi 1.1.2013

2013-01-09 10:00

En ny förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer trädde i kraft 1.1.2013. Förordningen gäller till utgången av 2015. En del av de avgifter som Trafi tar ut har höjts, en del har sänkts och en del har förblivit oförändrade. Avgifterna för prestationerna har också grupperats om.

Avgiftstabellerna i bilagan till förordningen (722/2012) är inte längre ordnade enligt trafikslag utan grupperade enligt kostnadsmotsvarighetskalkylen i 2013 års statsbudget. De nya helheterna är följande: registrering av trafikmedel, registrering av behörighet samt examina, tillstånd och tillsyn. I varje helhet ingår avgifter i anslutning till olika trafikslag.  

Också benämningarna på prestationerna har i viss mån ändrats. Ett syfte med revideringen av avgiftsförordningen har varit att minska på antalet beteckningar genom att sammanslå prestationer av liknande slag. Antalet beteckningar är nu omkring 370, medan det tidigare uppgick till 650. För det mesta gäller de enskilda avgifterna dock fortfarande bara ett visst trafikslag.

Avgifterna innefattar såsom hittills fasta avgifter, timdebitering och årsavgifter. Årsavgifter har tagits i bruk också inom andra trafikslag än luftfarten. Årsavgifter tas ut bl.a. för att täcka kostnaderna för tillsynen, som är en förutsättning för Trafis verksamhet. Därtill täcker en del av årsavgifterna kostnaderna för arbetet med att uppdatera eller ändra tillstånd, rättigheter eller motsvarande beslut.  

För vissa prestationer tillkommer en s.k. tilläggsavgift för påskyndad behandling, som tas ut utöver tabellpriset. Tilläggsavgifter för påskyndad behandling har hittills funnits endast inom luftfarten men nu har sådana avgifter fastställts även för vissa prestationer inom trafikslagen sjöfart och järnvägstrafik.  Påskyndad behandling är en extra service som Trafi kan tillhandahålla endast när arbetssituationen tillåter och i sådan verksamhet som inte till sin natur är jourartad.


KM:s pressmeddelande 5.12.2012