Ökningen av långtradarnas massor och mått medför inga märkbara förändringar i trafikflödet

2013-10-01 10:00

Förordningsändringen avseende de högsta tillåtna måtten och massorna för tunga varutransportfordon och fordonskombinationer träder i kraft 1.10.2013. Vanliga väganvändare kommer knappast att lägga märke till ändringen, eftersom massorna för största delen av de fordon som omfattas av ändringen bara kommer att stiga med några ton från den tidigare övre gränsen.

Förordningen gör det möjligt för fordon och kombinationer att transportera tyngre laster, vilket antas leda till minskade koldioxidutsläpp från trafiken och en förbättrad logistisk konkurrenskraft för Finland. Tidigare har den högsta tillåtna massan för fordonskombinationer i vägtrafik varit 60 ton, men efter reformen ökar maxvikten till 76 ton. Den största tillåtna höjden ökar från 4,2 till 4,4 meter. I till exempel Sverige har detta mått använts länge.

I praktiken ökar massorna och måtten måttligt för de flesta kombinationer

På besiktningsställena orsakar reformen en hel del arbete, eftersom de nya gränserna alltid kräver ändringsbesiktning vare sig man gör eller inte gör strukturella förändringar i fordonet. De massor som antecknats i fordonets registeruppgifter får aldrig överskridas.

Med de tidigare begränsningarna har tunga fordon inte kunnat utnyttja hela sin kapacitet, men nu kan dessa så kallade tekniska massor tas i bruk i vägtrafik då de största tillåtna massorna i vägtrafik stiger.

”Vi uppskattar att flera tusen fordon och fordonskombinationer kommer att genomgå ändringsbesiktning, men det gäller att komma ihåg att de högsta tillåtna massorna i de flesta fall stiger till 64–68 ton”, poängterar enhetschef Otto Lahti från Trafiksäkerhetsverket Trafi. ”Kombinationsfordon på 76 ton kräver så omfattande tekniska ändringar att man i praktiken borde ha beaktat detta när man beställt fordonet.”

Strängare effektkrav på långtradare

I och med reformen införs även krav på tunga fordons prestanda. Syftet med dem är att förbättra trafikens smidighet då långtradarna inte tappar lika mycket fart i uppförsbackarna. Effektkraven gäller alla kombinationer på över 60 ton och kombinationer på över 44 ton som tagits i bruk efter 1.11.2013. Dessutom ska alla kombinationer på över 68 ton ha fyrhjulsdrift för att säkerställa vintertrafiken.

Några undantagstillstånd har sökts för testning av HCT-långtradare

Några undantagstagstillstånd har sökts för testning av långtradare på över 76 ton, dvs. så kallade high capacity transport-långtradare (HCT). Syftet med testen är att hitta nya fordonskombinationer som är nyttiga med tanke på både trafiksäkerheten och miljön. Ansökningarna om undantagstillstånd behandlas för närvarande av Trafi, men inga beslut har ännu fattats. I regel utgår Trafi från att det ska vara möjligt att testa koncept som stöder produktutveckling och forskning.

Det har alltid varit möjligt att söka undantagstillstånd för exceptionellt stora fordon och fordonskombinationer. Tidigare beviljades tillstånden av kommunikationsministeriet och sedan 2012 av Trafi.

Mer information om ändringarna av tunga fordons mått och massor finns på Trafis webbplats.

 

Mer information:
enhetschef Otto Lahti, tfn 029 534 5259, otto.lahti(at)trafi.fi