På land, till sjöss och i luften – var transporteras farliga ämnen?

2013-11-12 14:00

I Finland transporteras största delen farliga ämnen till sjöss, men även på vägarna och järnvägarna transporteras årligen betydande mängder farliga ämnen. Exakta uppgifter om transporten framgår av Trafiksäkerhetsverket Trafis nya statistik om transport av farliga ämnen, som är en fortsättning på Kommunikationsministeriet femårsutredningar som genomförts sedan 1987.

”Trafis avsikt är att samla in information om transport av farliga ämnen oftare än det görs idag, för att informationen ska vara så aktuell och omfattande som möjligt”, säger ledande sakkunnig Anu Häkkinen: ”Säker transport av farliga ämnen fordrar god planering, och aktuell statistisk information bidrar för sin egen del till att göra transporterna tryggare. Statistikuppgifterna samlas in för planering, uppföljning, tillsyn och beslutsfattande. Uppgifter om transport av farliga ämnen kan användas vid räddningsverksamhet, farledsunderhåll och planering av riskhantering.”

Transportmängderna har ökat jämfört med för fem år sedan – ökningen förklaras delvis av årlig variation och förbättrad statistik

Utgående från en statistisk jämförelse har mängden farliga ämnen som transporteras ökat, med undantag för i järnvägstrafiken, jämfört med år 2007. ”Tillväxttakten är dock inte helt okomplicerad”, betonar Häkkinen: ”Ökningen förklaras delvis av mer omfattande statistik än tidigare samt av att femårsperioden innefattar såväl toppar som dalar i transportmängderna.” 

År 2012 transporterades 39,7 miljoner ton farliga ämnen till sjöss, vilket är 6 % mer än år 2007. De farliga ämnenas andel av frakten i samtliga hamnar uppgick till 40 %.  Den främsta ämnesgruppen vid fartygstransport var råolja och oljeprodukter. Andra viktiga grupper var kemikalier och fast bulklast.

På landsvägarna transporterades förra året 12 miljoner ton farliga ämnen, vilket är 26 % mer, och på järnvägarna 5,1 miljoner ton, vilket är 8 % mindre än fem år tidigare. Vid väg- och järnvägstransport utgör brandfarlig vätska såsom flytande bränslen och oljor den största transportgruppen inom farliga ämnen.

I flygtrafiken är den största gruppen övriga farliga ämnen och föremål, inklusive bl.a. litiumackumulatorer och vissa miljöfarliga ämnen. Den totala mängden farliga ämnen i flygtrafiken uppgick förra året till 3 700 ton, vilket är 200 % mer än år 2007.

Järnvägarnas huvudrutt går över östgränsen, på landsvägarna går huvudtrafiken mellan fabriker, hamnar och gränsövergångsställen

I vägtrafiken koncentreras transporten av farliga ämnen i huvudsak till huvudlederna mellan fabriksorter där kemikalier framställs och hanteras, hamnar och gränsövergångsställen.

Inom järnvägstrafiken överskrider största delen av de farliga ämnen som transporteras i Finland östgränsen. Inrikestrafiken utgör en dryg fjärdedel av transporterna och genomfartstrafiken en knapp tredjedel.

Transportrutterna inom väg- och järnvägstrafiken kan ses på de bifogade kartorna.

Bestämmelser om transport av farliga ämnen övergår till Trafi

Den normativa behörigheten för transporter av farliga ämnen planeras övergå i allt högre grad till Trafi. Regeringen lade fram sin proposition i ärendet till riksdagen i oktober 2013 och avsikten är att ändringen ska träda i kraft så snart som möjligt. I fortsättningen skulle Trafi bereda samtliga bestämmelser av teknisk natur för transport av farliga ämnen på vägar, järnvägar, med flyg och till sjöss.

StatistikutredningenTransport av farliga ämnen 2012 har genomförts av Gaia Consulting Oy. Statistikuppgifterna kommer från 2012 och har samlats in direkt från aktörerna. Utredningen finns tillgänglig i sin helhet (på finska) på Trafis webbplats på adressenwww.trafi.fi/julkaisut2013.

Transport av farliga ämnen enligt trafiktyp 2012 (på finska)

Transportrutter för farliga ämnen på landsvägar och järnvägar 2012 (på finska)

Mer information:
ledande sakkunnig Anu Häkkinen, tfn 029 534 7106, anu.hakkinen(at)trafi.fi