Förenklingen av järnvägarnas regelverk ger aktörerna nya möjligheter att utveckla säkerheten

2013-12-23 11:00

Vid årsskiftet ersätter Trafiksäkerhetsverket Trafi den mer än tio år gamla järnvägsföreskriften gällande trafikering och säkerhetsutrustning med två nya, mer allmänna föreskrifter. Syftet med förnyelsen av föreskriften är att göra järnvägssystemets regelverk tydligare och samtidigt ge aktörerna inom järnvägstrafiken fler möjligheter att fungera effektivt och samtidigt ändå säkert.

”Genom förnyelsen strävar Trafi efter att lätta upp regelverket och på detta sätt möjliggöra att järnvägsbranschens aktörers egen verksamhet och säkerhetsledningssystemen utvecklas och blir ännu effektivare”, konstaterar enhetschef Kaisa Sainio.

De senaste åren har man både nationellt och på EU:s initiativ haft målsättningen att förenkla och tydliggöra normsamlingen samt vid behov också avskaffa onödiga regler. Samtidigt blir aktörernas eget ansvar och funktionella säkerhetsledningssystem som styr verksamheten av ännu större betydelse.

Förnyelsen har genomförts i ett omfattande samarbete med järnvägsbranschen

Ur järnvägssäkerhetens synvinkel har järnvägsbranschens aktörer en nyckelposition och mycket viktigt är hur väl man tillägnar sig säkerhetskulturen. Därför har Trafi velat genomföra hela förnyelsen i tätt samarbete med järnvägsbranschens aktörer, bl.a. genom att anordna flera intressegruppmöten och remissrundor. ”Det är frågan om ett enormt förnyelseprojekt, både mätt i regelverkets mängd och i dess effekter, och vi är också mycket glada över järnvägsbranschens aktiva deltagande i arbetet”, tackar Sainio.

Förnyelsen täcker både föreskrifter för driftverksamheten och föreskrifter som gäller trafikledning, trafikstyrning och signalering. Därför ska järnvägsbranschens aktörer vara uppmärksamma på ändringen i sina säkerhetsledningssystem och vid behov precisera sina arbetssätt och sina instruktioner med anknytning till trafikering och säkerhetsutrustning.

Nya föreskrifter är delsystemet "Drift och trafikledning" (TRAFI/22100/03.04.02.00/2012) samt delsystemet "Trafikstyrning och signalering" (TRAFI/22096/03.04.02.00/2012).

Mer information:
enhetschef Kaisa Sainio, tfn 029 534 6837, kaisa.sainio(at)trafi.fi
enhetschef Jari Nieminen, tfn 029 534 6829, jari.nieminen(at)trafi.fi
specialsakkunnig Esko Sandelin, tfn 029 534 6838, esko.sandelin(at)trafi.fi