Har vi 50 onödiga dödsfall per år? Bort med tågpåkörningarna genom samarbete, attitydfostran och identifiering av fenomenet!

2014-09-12 09:00

I Finland blir i genomsnitt en person varje vecka påkörd av ett tåg. Påkörningarna till följd av olycksfall har blivit allt färre, men antalet självmordsolyckor har i genomsnitt varit detsamma från år till år. Påkörningarna som fenomen är likväl ett mycket sällan förekommande samtalsämne och likaså har debatten om möjligheterna att förebygga dem varit lam. En sameuropeisk studie som håller på att bli klar efterlyser konkreta åtgärder för att råda bot på problemet.

”Påkörningsolyckorna på järnvägarna, såväl olyckor i självmordssyfte som andra olyckor, hamnar tyvärr ofta i skymundan då diskussionen gäller trafikolyckor. Påkörningarna är inte enbart ett problem för järnvägstrafiken då det även ofta handlar om avsiktligt beteende i självmordssyfte. påpekar Kirsi Pajunen från Trafi: ”Eftersom det är fråga om 50-60 personer per år, måste man kunna prata om problemet så att vi kan få fram lösningar för att förebygga tågpåkörningarna”.

Ur ett europeiskt perspektiv framgår det att själmordsolyckornas andel i Finland är större än i andra länder. Självmordens andel av påkörningarna håller på att bli allt större i hela Europa.

”I Finland avspeglas till exempel inte de ekonomiska fluktuationerna i självmorden på järnvägen, något som däremot på annat håll i Europa kan vara en orsak till att antalet olyckor till följd av personers självmordsförsök blir fler”, säger Pajunen.

Påkörningarna kan bekämpas – det behövs gemensam vilja och handling

Ett traditionellt tänkesätt är att man blir kvitt problemet, om alla banområden inhägnas. I Finland som har drygt 6000 kilometer järnväg är det likväl inte en realistisk lösning. Följaktligen måste fungerande utvägar tas fram på annat håll.

Det europeiska samarbetsprojektet Restrail som håller på att slutföras har sökt lösningar för att hindra personer från att olovligen korsa järnvägen och från att begå självmord på rälsen. Under projektarbetet identifierades nästan ett fyrtiotal olika övergripande åtgärder av vilka en del mycket väl kunde tillämpas även i Finland.

”Betydelsen av samarbetet betonas i fråga om förebyggande av påkörningar. Ett omfattande samarbete mellan olika aktörer är i nyckelställning då det gäller förebyggande av påkörningar", påpekar Anne Silla, specialforskare vid VTT, som har medverkat i projektet. ”Även olika sätt att avleda uppmärksamheten hos en person som planerar självmord har konstaterats fungera, till exempel en förlängning av banstaketet, akustiska varningssignaler eller en annan människas ingripande på ett eller annat sätt”, säger Silla.

Lek på rälsen är livsfarlig tanklöshet

Barns och ungas lek eller tanklösa tilltag på banområden kan få mycket ödesdigra följder. Det är alltid förbjudet att vistas på järnvägsområden och att korsa rälsen på något annat ställe än en plankorsning, en underfart eller en järnvägsöverfart.

”Därför skulle det vara mycket viktigt att hemma prata om de faror som lek och onödig vistelse på järnvägsområden medför. Även små till synes ofarliga hyss kan medföra en fara både för tågföraren och andra personer och kan klassificeras som vandalism", betonar Marko Tuominen som är säkerhetschef för järnvägsfunktioner vid Trafiksäkerhetsverket.

”Beklagligtvis förefaller antalet illdåd att öka”, säker Tuominen. Trafikverket gör en brottsanmälan i samtliga fall av vandalism.

Påkörningar och fall av vandalism som inträffat vid järnvägarna diskuterades på ett informationsmöte för Trafis leverantörer som hölls i dag, onsdag. Det material som presenterades på mötet finns på Trafis webbplats på adressen www.trafi.fi/tietopalvelut/julkaisut/tilaisuuksien_aineistot.

Mer information:
Trafi: Kirsi Pajunen, specialsakkunnig, tfn 029 534 6830, kirsi.pajunen(at)trafi.fi
VTT: Anne Silla, specialforskare, tfn 040 721 9014, anne.silla(at)vtt.fi
Trafikverket: Marko Tuomainen, säkerhetschef för järnvägsfunktioner, tfn 029 534 3981, marko.tuominen(at)liikennevirasto.fi