Ny luftfartsföreskrift om flygning av obemannade luftfartyg och modellflygplan

2015-10-09 08:00

Finland har i dag infört en av de mest liberala luftfartsföreskrifterna i världen om flygning av obemannade luftfartyg och modellflygplan. Kravnivån beror på vad anordningen används till. Regleringen för modellflygplan som flygs endast som hobby är betydligt lättare än för fjärrstyrda luftfartyg som används yrkesmässigt. Å andra sidan får yrkesflygare utföra sådana uppdrag som inte är tillåtna för hobbyister.

”Vår nya föreskrift om användning av obemannade luftfartyg är den liberalaste i Europa, om inte i hela världen. Utgångspunkten har varit att få till stånd så fri reglering som möjligt, och det har enligt min åsikt lyckats utmärkt. Föreskriften lämnar utrymme för experiment och ger nya möjligheter för affärsverksamhet”, säger Trafis generaldirektör Kari Wihlman. ”Vi har velat skapa förutsättningar för fullständigt utnyttjande av detta nya luftfartssegment och möjliggöra olika försök och experiment. Det är just genom experimentering som affärsverksamheten kan utvecklas.”

Säkerheten är fortfarande viktigast

Även om den nya regleringen är lätt innehåller den ett stort antal krav med anknytning till säkerheten. Synsättet är risk- och prestationsbaserat. Riskerna i verksamheten identifieras, bedöms och minskas främst genom operatörernas egen riskhantering. Målet har varit att hålla den administrativa bördan och myndighetsavgifterna till ett minimum, så att tröskeln för att inleda verksamheten är låg.

”Oberoende av om man använder ett fjärrstyrt luftfartyg eller ett modellflygplan ska piloten alltid se till att flygningen inte orsakar fara för andra människor eller stör till exempel räddningsarbeten eller annan myndighetsverksamhet. Det är ytterst viktigt för hela branschens image att operatörerna redan från början har en ansvarsfull verksamhetskultur”, säger ledande sakkunnig Jukka Hannola.

Om ett fjärrstyrt luftfartyg eller ett modellflygplan används för fotografering är det bra att minnas att alla regler t.ex. om hemfrid, integritetsskydd, upphovsrätter, Finlands territorialövervakning och vållande av allmän fara gäller fotograferingsverksamheten även om det inte finns särskilda bestämmelser om dessa i luftfartsföreskriften.

Luftfartens förbjudna områden och restriktionsområden gäller alla

Bestämmelserna om områden där luftfart är förbjudet eller inskränkt tillämpas på all luftfart, inklusive fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan.

Det är också värt att minnas att sådan verksamhet som äventyrar flygsäkerheten eller stör smidig flygtrafik alltid är förbjuden. ”Genom separat överenskommelse med flygkontrollen kan professionella flygare av fjärrstyrda luftfartyg dock arbeta även nära flygplatser”, preciserar Hannola.

Ytterligare uppgifter

Föreskriften OPS M1-32

Vanliga frågor (på finska, översätts senare till svenska)
https://www.trafi.fi/tietopalvelut/usein_kysyttya/ilmailu_-_miehittamattomat_ilma-alukset_ja_lennokit

Förbjudna områden för luftfart
https://www.trafi.fi/sv/luftfart/forbjudna_omraden

Restriktionsområden för luftfart
https://ais.fi/ais/eaip/fi/

ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi
ledande sakkunnig Samuli Vuokila, samuli.vuokila (at) trafi.fi