Självmord i trafiken kan förebyggas

2016-09-19 12:30

Av självmorden i trafiken sker cirka två tredjedelar i spårtrafiken och en tredjedel i vägtrafiken. Detta framgår i en ny utredning av Trafi, kommunikationsministeriet, Trafikverket och Trafikskyddet. I arbetet för att förebygga självmord är det centrala en gemensam ambition, samarbete mellan olika aktörer och mångsidiga åtgärder. I förebyggandet av självmord i vägtrafiken kommer även en bedömning av körhälsan med som ett medel.

År 2014 begicks i Finland totalt 789 självmord, varav cirka 10 procent i trafiken. Det totala antalet självmord har sjunkit med cirka en tredjedel sedan början av millenniet, men för trafiksjälvmorden gäller inte motsvarande utveckling. Syftet med den nu publicerade utredningen var att få en allmän uppfattning om faktorer som är kopplade till självmord i väg- och spårtrafiken, samt behoven av fortsatt forskning.

Även utomstående blir ofta inblandade i självmordsolyckor

Vid självmordsolyckor i spårtrafiken hamnar personen i regel under tåget och i vägtrafiken handlar det oftast om kollisioner med tunga fordon. I båda fallen blir även utomstående inblandade; fordons-, tåg- eller metroförarna, vilka påverkas av kollisionen.

Ett omfattande samarbete och mångsidiga medel är nycklar i förebyggandet av självmord

De som begått självmord i vägtrafiken har ofta haft olika problem i anslutning till kontrollen över sina liv. Till exempel missbruk av berusningsmedel samt mentala problem och problem i de mänskliga relationerna är vanligt. Bakgrundsfaktorerna är likartade som vid självmord i allmänhet.

Vid förebyggande av självmord i trafiken, liksom även vid förebyggande av andra självmord, är det av central betydelse att identifiera personer som är i farozonen och hänvisa dem till adekvat vård i tid. Vården av depression och missbruksproblem är viktig, liksom fortlöpande stöd av de närstående och samhället samt lättillgänglig krishjälp. Samtidigt borde vårdande läkare också uppmärksamma sina patienters förmåga att fungera säkert som fordonsförare. Detta betonas även i Trafis nya anvisningar om körhälsa som riktas till läkare.

Likaså har strukturella åtgärder, som till exempel staket intill rälsen i närheten av stationer och mitträcken som skiljer åt körriktningarna på landsväg, sin egen betydelse för att förebygga självmord i trafiken.

”Ingen enskild åtgärd är ändå ensam tillräcklig, utan det behövs ett brett samarbete mellan olika aktörer och flera typer av åtgärder. Det är viktigt att komma ihåg att vem som helst kan identifiera och hänvisa en person som riskerar att begå självmord till vård. Detta kan göras av någon å tjänstens vägnar men också av en utomstående”, påpekar Inkeri Parkkari, ledande sakkunnig på Trafi.

Inkeri Parkkari presenterade utredningens resultat på den internationella konferensen Safety 2016 i Tammerfors i dag den 19 september 2016.

Ytterligare information

Den förberedande utredningen Självmord i väg- och spårtrafiken gjordes av Sito Oy.
Trafis anvisningar om körhälsa till läkare

ledande sakkunnig Inkeri Parkkari, tfn 029 5347 089, inkeri.parkkari(at)trafi.fi, på twitter @InkeriParkkari (vägtrafik)

ledande sakkunnig Kirsi Pajunen, tfn 029 5346 830, kirsi.pajunen(at)trafi.fi, på twitter @KirsiPajunen (spårtrafik)