Avharmonisering av IOPP-certifikatet

2017-02-02 15:10

Trafi tillåter att fartygs IOPP-certifikat avharmoniseras dvs. lösgörs ur harmoniseringssystemet för att göra det lättare att verkställa barlastvattenkonventionen ombord.

Gällande lagstiftning

När barlastvattenkonventionen träder i kraft 8.9.2017 är utgångspunkten att alla fartyg i internationell fart utrustas med tekniska system för hantering av barlastvatten. Tidpunkten för installeringen framgår av IMO-resolution A.1088(28). Enligt resolutionen ska utrustningen installeras innan fartygets IOPP-certifikat för första gången förnyas efter konventionens ikraftträdande.

Fartyg besiktas och certifieras enligt IMO-resolution A.1104(29), som handlar om det harmoniserade besiktnings- och certifieringssystemet (harmoniseringssystemet). IOPP-certifikatet ingår i detta system.

I Finland har kraven angående certifikatens giltighet satts i kraft genom Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om besiktning av fartyg (TRAFI/976/03.04.01.00/2013).


Avsteg från harmoniseringssystemet

Trafi anser att det i detta nu är juridiskt möjligt att göra avsteg från harmoniseringssystemet men det förutsätter ett fartygsspecifikt medgivande av avvikelse enligt 62 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009). Detta ger fartyget möjlighet att avvika från besiktningsföreskriften. Avvikelsen är i kraft till den förnyelse av IOPP-certifikatet som närmast följer på konventionens ikraftträdande. Därefter införlivas IOPP-certifikatet på nytt med harmoniseringssystemet.

Enligt EU:s klassificeringssällskapsförordning (förordning (EG) nr 391/2009) är klassificeringssällskapen skyldiga att i sin verksamhet iaktta harmoniseringssystemet. Trafi förutsätter att det avharmoniserade IOPP-certifikatets giltighetsdatum harmoniseras med fartygets årsdag, vilken definieras i besiktningsföreskriften. Fartyget ska också ha klassificeringssällskapets tillåtelse till att IOPP-certifikatet avharmoniseras.

Efter att certifikatet avharmoniserats harmoniseras de besiktningar som IOPP-certifikatet och barlastvattencertifikatet kräver och deras giltighet. På så sätt undviks att fartyget har en utrustning för hantering av barlastvatten som inte är besiktad. Rederierna bör också beakta att installeringen av utrustningen kan kräva en extra dockning eller att fartyget måste tas ur trafik. 

 

Ytterligare information:
specialsakkunnig Ville-Veikko Intovuori, tfn 029 534 6642, ville-veikko.intovuori(at)trafi.fi
ledande sakkunnig Anita Mäkinen, tfn 029 534 6590, anita.makinen(at)trafi.fi