Införande av utbildningskrav gällande prestandabaserad navigering för IFR-piloter

2017-03-23 17:00

Satellitbaserade navigationssystem blir allt vanligare och prestandabaserad navigering ökar hela tiden. Med prestandabaserad navigering (PBN, Performance Based Navigation) avses en typ av områdesnavigering som inte är beroende av konventionell navigationsutrustning (t.ex. ILS, VOR, NDB).

Med den senaste ändringen (2016/539) till EU:s flygbesättningsförordning infördes krav på PBN-utbildning i instrumentflygarnas utbildningskrav. I fortsättningen ska man genomföra PBN-utbildningen och påvisa sin kompetens i ett flygprov för att få sin instrumentbehörighet. Ändringen ställer krav även på nuvarande innehavare av instrumentbehörigheter.

Först kommer PBN-utbildningskraven att gälla sådana instrumentflygare som utför PBN-verksamhet. Dessa piloter ska uppfylla PBN-kraven och ha PBN IR-anteckningen i sin flygdagbok eller motsvarande dokument (t.ex. flygoperatörens register) senast 25.8.2018. Alla andra innehavare av instrumentbehörighet ska uppfylla kraven och ha PBN IR-anteckningen senast 25.8.2020. Under mellantiden får instrumentflygare utan PBN-anteckning endast flyga sådana rutter och inflygningar där PBN-rättigheter inte krävs.

Den instrumentflygutbildning som ges av utbildningsorganisationer ska omfatta PBN-kraven senast 25.8.2020. Vid sidan om IR-utbildningen gäller kraven också utbildning för EIR och CB-IR-behörigheter.

Ändringen till flygbesättningsförordningen innehåller dock en paragraf om erkännande av tidigare kompetens. Enligt den kan teori- och flygutbildningen för PBN anses som utfört på basis av PBN-utbildning eller kännedom om PBN-verksamhet som förvärvats före 25.8.2018. En pilot som har genomgått PBN-utbildningen tidigare ska i varje fall påvisa sin PBN-kompetens till en kontrollant under en IR-kompetenskontroll.

Läs mer i Trafis meddelande (på finska).