Ändringar till trafikreglerna för luftfarten

2017-10-13 08:00

Det har gjorts ändringar till de gemensamma europeiska trafikreglerna för luftfarten (SERA), som tillämpas fr.o.m. 12.10.2017 och ska tas i beaktande i flygverksamheten.

Ändringarna baserar sig dels på den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO:s publikationer PANS-OPS (ICAO Doc 8168) och PANS-ATM (ICAO Doc 4444) samt på ICAO Doc 7030, vilkas innehåll har delvis överförts till SERA. Dessutom har de senaste uppdateringarna till ICAO Annex 2 beaktats.

Trafi håller på att uppdatera luftfartsföreskriften OPS M1-1, Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland. Genom denna föreskrift utfärdas de nationella bestämmelser för civil luftfart som krävs på grund av SERA, med eventuella undantag, samt sådana undantag från SERA som tillämpas inom den militära luftfarten. Utkastet till föreskriften går senare ut på remiss.

SERA-ändringen som nu kommer att tillämpas innehåller bestämmelserna om radiotelefoni inom luftfart samt fraseologin som ska användas. Dessa bestämmelser ingår för närvarande i luftfartsföreskriften GEN M1-8 och luftfartsanvisningen GEN T1-10, av vilka föreskriften upphävs och anvisningen uppdateras. Vid uppdateringen beaktas även det vägledande materialet (AMC/GM) som gäller SERA-ändringen. Detta material kommer att översättas från engelska.

Innan uppdateringarna till föreskriften OPS M1-1 och luftfartsanvisningen GEN T1-10 blivit färdiga, ska man följa bestämmelserna i SERA så som den ändrats fr.o.m. 12.10.2017, inklusive vägledande material, samt den nuvarande föreskriften OPS M1-1 som utfärdats 11.11.2014.

Air Navigation Services Finland Ab (ANS Finland) kommer att ge ut sitt eget AIC A -meddelande om ändringarna till trafikreglerna för luftfarten.

Länk till SERA
Länk till AIC A

Mer information

specialsakkunnig Jorma Kivinen, jorma.kivinen (at) trafi.fi, tfn 029 5346 056
specialsakkunnig Kai Väisänen, kai.vaisanen (at) trafi.fi, tfn 029 5346 137