En säker skolväg väckte intresse – projektunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik beviljades

2017-10-17 16:00

Beviljande av statsunderstöd för regionalt trafiksäkerhetsarbete är en ny form av understöd som beviljas för att stödja kommuners, samkommuners och icke-vinstsyftande sammanslutningars trafiksäkerhetsarbete. I år beviljades 13 projekt understöd som uppgick till sammanlagt 200 000 euro.

”Det är fint att vi kan stödja kommunernas och övriga aktörers värdefulla arbete till förmån för trafiksäkerheten. Till årets specialteman hörde skolvägen och det tvärsektoriella trafiksäkerhetsarbetet. Skolvägens säkerhet hade särskilt engagerat sökandena”, konstaterar ledande sakkunnig Annu Korhonen som samordnar statsunderstöden.

”Att bevilja statsunderstöd för regionalt trafiksäkerhetsarbete är ett helt nytt sätt att stödja kommunernas värdefulla trafiksäkerhetsarbete. I år fick vi 27 ansökningar som sammanlagt uppgick till 875 000 euro. Anslaget som kunde delas ut uppgick till sammanlagt 200 000 euro och utifrån ansökningarna gallrade vi fram 13 projekt som beviljades understöd i år”, berättar Korhonen.

Alla projekt som beviljades understöd har räknats upp på Trafis webbplats. Uppgifter om resultaten kommer att samlas på webbplatsen så att även andra kommuner kan lära sig av erfarenheterna av projekten och dra nytta av det material som utarbetats under projektens gång.

Till Trafis uppgifter hör sedan ingången av 2017 att bevilja statsunderstöd som främjar säkerheten inom vägtrafiken. Understöd för 2018 kan sökas i början av nästa år.

Ytterligare information:
www.trafi.fi/sv/vagtrafik/statsunderstod_for_sakerhetsverksamhet
ledande sakkunnig Annu Korhonen tfn 029 534 5229, valtionavustus (at) trafi.fi