Taxi- och kollektivtrafikföretagare – du kommer väl ihåg att dela dina uppgifter 1.1.2018

2017-12-05 13:00

Lagen om transportservice förpliktigar alla företagare med trafikverksamhet att dela inform-ation om sina tjänster till branschens övriga aktörer.

Lagen om transportservice medför nya förpliktelser bland annat för företagare i taxi- och kollektivtrafikbranschen. Det finns två förpliktelser i fråga om att dela information, ett som gäller alla företagare och ett annat som enbart gäller de parter som har biljett och betal-system. Informationen ska delas via ett tekniska gränssnitt. Via ett gränssnitt kan inform-ation delas mellan två system.

Väsentlig information

Det första förpliktigandet gäller så kallad väsentlig information som alla aktörer som erbju-der mobilitetstjänster ska dela. Denna information inkluderar bland annat information om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser samt tillgången på tjänsten och tjänstens tillgänglighet.

All information är inte väsentlig när det gäller alla tjänster, men alla taxi- och bussföretag ska dela uppgifter om utbud (till exempel serviceområde och servicetid) och tillgänglig-hetsinformation samt prisuppgifter. Priset ska meddelas tydligt (till exempel €/km) och i de fall då priset avtalas enskilt från fall till fall, ska denna prismodell nämnas. I fråga om dynamisk prissättning ges en länk till prisuppgifter (till exempel i en webbutik).

Förpliktelsen att dela uppgifter gäller alla företag med undantag för de företag som kör bara avtalstrafik eller sluten trafik, såsom sådan trafik som en behörig myndighet konkur-rensutsatt. Dessa företag behöver inte själv dela information, eftersom myndigheten med-delar dessa företags uppgifter i sitt eget meddelande. Taxiföretag kan avtala om samar-bete med sin förmedlingstjänst i fråga om att dela information.

Information kan delas på tre alternativa sätt

  • Dela ett eget gränssnitt med väsentlig information och spara uppgifter som beskriver gränssnittet i Trafikverkets Nationella katalog för mobilitetstjänster, NAP.
  • Avtala till exempel med den som erbjuder en förmedlingstjänst att de även delar transportföretagets information samtidigt med de egna gränssnitten till den Nationella katalogen för mobilitetstjänster, NAP.
  • Spara all väsentlig information direkt i Trafikverkets Nationella katalog för mobilitets-tjänster, NAP.

Oavsett vilket sätt som används ska aktören se till att uppdatera de egna uppgifterna. Informationen kommer att användas bland annat för att utveckla mera omfattande ruttguider och trafiktjänster. Att föra in informationen i Nationella katalogen för mobiltetstjänster, NAP, är alltså ett bra sätt att berätta om de egna tjänsterna

Informationen delas i praktiken genom att fylla i en tjänstespecifik blankett i den Nation-ella katalogen för mobilitetstjänster, NAP. Trafikverkets Nationella katalog för mobilitets-tjänster testas för närvarande. De egna uppgifterna kan registreras i tjänsten från slutet av december. Ytterligare information om den Nationella katalogen för mobilitetstjänster hittas på https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/trafiksystemet/transportservicelagen/nap www.liikennevirasto.fi/nap (på finska).

Att dela biljett- och betalsystemets säljgränssnitt

Den andra förpliktelsen gäller persontrafikens väg- och järnvägsaktörer som använder biljett- och betalsystem. De ska öppna säljgränssnittet när det gäller engångsbiljett med baspris. Undantag utgör enbart de transporttjänster som sköter annan än behörig myndighets trafik, om det inte är ändamålsenligt eller skäligt att genomföra detta ur teknisk synpunkt.

Förpliktelsen gäller även taxibranschen i fråga om att boka resor. Till exempel i taxibranschen gäller förpliktelsen i princip de aktörer som använder ett datasystembaserat för-medlingssystem och tjänstesortimentet omfattar möjlighet att boka resa i förväg. Kravet gäller i praktiken taxins förmedlingscentral. Kravet gäller inte små taxiföretag, där bok-ningar tas emot till exempel via telefon eller e-post.

För att använda biljett- och betalsystemens gränssnitt krävs alltid ett avtal mellan gränssnittets delare och användare. I avtalet ska man komma överens om bland annat ansvars-frågor, dataskydd och datasekretess.

Avtalfrågor behandlas inom Kommunikationsverkets Lippu, som före december 2017 tar fram ett exempelgränssnitt samt rekommedationer som hjälper då avtal ska göras upp. En aktör kan ansluta användningsvillkor till information som erbjuds via gränssnitt. Information om biljett- och betalgränssnittets tekniska adress ska föras in i den Nationella katalogen för mobilitetstjänster, NAP.

Om övriga ändringar som anknyter till lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2017 meddelas per brev under våren 2018. Information uppdateras ständigt på Trafis och Trafikverkets webbsidor, adresser nedan.

Ytterligare uppgifter:

Om att dela information om Mobilitetstjänster (andra frågor än den Nationella katalogen för mobilitetstjänster, NAP. Liikkumispalvelun tiedot avoimeksi 1.1.2018

e-post: liikkumispalveluidentiedot (at) trafi.fi tfn: 029 534 5050

Ytterligare information om den Nationella katalogen för mobilitetstjänster, NAP: https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/trafiksystemet/transportservicelagen/nap www.liikennevirasto.fi/nap, (på finska). e-post: joukkoliikenne (at) liikennevirasto.fi telefon: 0295 34 3434

Projektet Lippu www.viestintavirasto.fi/lippu