Nytt föreskriftsprojekt fartygs stabilitet

2018-02-13 15:50

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om fartygs stabilitet.

Föreskriften om fartygs stabilitet ändras. I samband med ändringen förenhetligas stabilitetskraven på passagerarfartyg i inrikes fart i de situationer där passagerarantalet ökas eller om fartyget byggs om på ett sätt som påverkar stabiliteten. Sådana befintliga passagerarfartyg i inrikes fart som har befriats från kraven om intaktstabilitet kommer att behöva bevisa att dessa krav uppfylls om deras passagerarantal ökas eller om de utrustas med ett nytt passagerardäck.


Typiskt sett är dessa fartyg små och fartygens stabilitet påverkas i stor grad av passagerarantalet och var passagerarna befinner sig. Därför är det viktigt att följa upp fartygets stabilitet om fartyget byggs om.


Dessutom förtydligas stabilitetskraven för bogserfartyg liksom punkterna om krängningsprov och stabilitetsdokumentation i föreskriften. I samband med ändringen blir det möjligt att ett godkänt klassificeringssällskap övervakar krängningsprovet.

Mer information:

Specialsakkunnig Lauri Kuuliala, 029 534 7078, lauri.kuuliala (at) trafi.fi