Ny föreskrift om fartygs stabilitet

2018-05-30 09:00

Trafi har den 29 maj 2018 utfärdat en ny föreskrift om fartygs stabilitet. Föreskriften träder i kraft den 1 juni 2018 och upphäver föreskriften med samma namn från 2016.

I och med den nya föreskriften förenhetligas stabilitetskraven för passagerarfartyg i inrikes fart i de fall då antalet passagerare utökas eller fartyget byggs om på ett sätt som påverkar stabiliteten. Sådana existerande passagerarfartyg i inrikes fart som har varit befriade från kraven om intaktstabilitet kommer att behöva bevisa att de uppfyller dessa krav, om deras passagerarantal utökas eller om de förses med ett nytt passagerardäck.

Det rör sig typiskt om små fartyg vilkas stabilitet i hög grad påverkas av passagerarantalet och var passagerarna befinner sig ombord. Därför är det viktigt att följa upp stabiliteten, om fartygen byggs om.

I den nya föreskriften förtydligas också stabilitetskraven för bogserfartyg liksom kraven gällande krängningsprov och stabilitetsdokumentation. Det blir nu också möjligt för erkända klassificeringssällskap att övervaka krängningsproven.

Ytterligare information:

Lauri Kuuliala, specialsakkunnig, tfn 029 534 7078, lauri.kuuliala(at)trafi.fi