På remiss: GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011

2018-06-01 14:00

Trafiksäkerhetsverket ber om utlåtanden om en ändring till luftfartsföreskrift GEN M1-9. Föreskriften ändras för att förlänga övergångstiderna så som tillåts i vissa nya EU-förordningar som är under beredning.

Övergångstiderna förlängs för segelflyg- och ballongcertifikat, utbildningsorganisationer som ger utbildning för dessa, LAPL-certifikat för lätta luftfartyg samt icke-kommersiell flygning med tredje länders certifikat. De nya EU-förordningarna ämnar publiceras i juli. Ändringarna som behövs till den nationella föreskriften är små.

Eventuella kommentarer ska lämnas senast den 27.6.2018.

Utlåtandena ska skickas till adressen kirjaamo(at)trafi.fi eller per brev till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors. Vänligen ange ärendets diarienummer på remissvaret. Promemorian finns endast tillgänglig på finska, men Trafi ger närmare information även på svenska enligt behov.

Mer information

specialsakkunnig Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)trafi.fi, tfn 029 5346 039.