Ett flertal lagreformer träder i kraft vid ingången av juli – ändringar i taxitrafiken, anskaffningen av körkort och yrkeskvalifikationerna i trafikbranschen

2018-07-02 14:00

Betydande lagreformer som gäller trafiktjänster och anskaffning av körkort träder i kraft den 1 juli. Lagen om transportservice avreglerar prissättningen i taxibranschen, de kvoterade verksamhetstillstånden slopas och bestämmelserna som gäller yrkesutbildade personer i trafikbranschen ändras. I och med körkortsreformen minskar den obligatoriska körundervisningens omfattning och körkortsutbildningen består av en del.

Taxibranschen förnyas

Den första fasen av lagen om transportservice omfattar bestämmelserna om vägtrafiken. I praktiken ändras särskilt taxibranschen och taxiresenärens vardag när lagen träder i kraft.

Den största ändringen är att prissättningen avregleras. Från och med den 1 juli kan priset för en taxiresa variera till exempel beroende på klockslag, taxiföretag, beställningssätt och önskade tilläggstjänster – priset måste meddelas till taxiresenären innan resan börjar.

Lagens ikraftträdande leder också till att det nuvarande systemet med kvoterade verksamhetstillstånd slopas. De nya bestämmelserna gäller även provet för taxiförare och de tekniska kraven som till exempel taxameter och taxilykta. Taxiföraren ska fortfarande ha ett gällande körtillstånd för taxiförare, men nya taxiförare behöver inte längre delta i utbildning för att få körtillstånd. Provet för taxiförare ska dock avläggas med godkänt resultat.

På sidan För taxiresenären finns närmare information om ändringarna i taxitrafiken, till exempel prissättningen av specialtjänster.

Trafiktillstånd kan inte sökas mellan fredag och söndag morgon

Eftersom ansvaret för att bevilja trafiktillstånd samtidigt överförs från NTM-centralerna till Trafi kan trafiktillstånd inte sökas den 29–30 juni 2018. Hos Trafi kan tillstånd sökas från och med eftermiddagen den 1 juli då ansöknings- och anmälningsblanketterna enligt den nya lagen blir tillgängliga på sidan Trafiktillstånden flyttas till Trafi.

I och med att lagen om transportservice träder i kraft sker det också ändringar i avgifterna för trafiktillstånd.

Ändringar i bestämmelserna om yrkeskvalifikationer i spår- och sjötrafiken

Den andra fasen av lagen om transportservice inkluderar även flyg, sjö- och spårtrafikmarknaden och bestämmelserna som gäller yrkeskvalifikationer. Lagen ger likaså yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bättre möjligheter att rapportera vidare om problem som de observerat. Även trafikregistren som sköts av Trafi sammanförs.

Mer information:
Den andra fasen av lagen om transportservice innebär förnyelser för yrkesutbildade i spår- och sjötrafiken (på finska)

Trafikregistren slås samman till ett register över trafiktjänster

Vid ingången av juli tas ett nytt register över trafiktjänster i bruk. Registret omfattar tillstånd för verksamhetsutövare, transportmedel och personcertifikat som till exempel registren som gäller yrkeskvalifikationer. Det nya registret underlättar också utvecklingen av nya informationsbaserade tjänster som gäller trafik.

Körkortsutbildningen består framöver av en del

Körkortslagen och förarexamen förnyas den 1 juli. Till följd av reformen minskar bland annat den obligatoriska undervisningens omfattning och körkortsutbildningen för personbil består av en del, dvs. den nuvarande övningsdelen och fördjupningsdelen slopas.

Mer information:
Ajokortti-info.fi ger information om hur du skaffar körkort efter den 1 juli. Ändringarna och praxis under övergångsperioden www.trafi.fi/ajokorttikoulutusuudistuu (på finska)