Reviderad föreskrift: Allmänna bestämmelser om flygcertifikat (PEL M1-4)

2018-09-06 00:00

Trafiksäkerhetsverket har 5.9.2018 utfärdat en reviderad föreskrift PEL M1-4 som innehåller de allmänna bestämmelserna om flygcertifikat. Föreskriften träder i kraft 7.9.2018.

I den nya föreskriften har sammanförts den tidigare luftfartsföreskriften PEL M1-4 om allmänna bestämmelser om luftfartscertifikat och PEL M1-5 om förnyelse av nationella certifikat och behörigheter som upphört att gälla. Den nya föreskriften gäller enbart flygcertifikat, eftersom flygledarcertifikaten nu regleras under EU-lagstiftningen. Om certifikat för AFIS-personal och flygmekaniker har separata föreskrifter ANS M1-7 och PEL M3-4 utfärdats.

Föreskriften gäller främst certifikaten för de luftfartyg som lyder under bilaga I till EASA-förordningen 2018/1139 (bilaga II till den gamla förordningen 216/2008), även om vissa bestämmelser t.ex. om hur man ansöker om flygcertifikat och håller flygdagbok också gäller EASA-flygcertifikat. Enligt föreskriften tillämpas dock bestämmelserna i EU-förordningen 1178/2011 likaså på nationella privatflygar-, förvärvsflygar- och trafikflygarcertifikat, men undantag kan beviljas för viss tid.

De nationella luftfartsföreskrifterna PEL M2-10 om mörkerflygbehörigheter och PEL M2-7 om sjöflygbehörigheter upphävs genom denna föreskrift. Däremot förblir föreskriften PEL M2-6 om behörigheter för bogserflygning fortfarande i kraft.

Mer information

överinspektör Jani Kosonen, jani.kosonen(at)trafi.fi
inspektör Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)trafi.fi
jurist Leila Iikkanen, p. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)trafi.fi