Djupare perspektiv på riskbaserad verksamhetsstyrning

2018-09-17 10:00

Teorin om riskbaserad verksamhetsstyrning utvidgas och nu har ämnet fördjupats i en vetenskaplig publikation. En färsk avhandling fortsätter med tematiken i Trafis projekt ”Från data till åtgärder”. I synnerhet riskbaserad verksamhetsstyrning har utnyttjats inom luftfarten, men den kunde med fördel utnyttjas i väldigt olika organisationer.

Praktisk utveckling i forskningsprojekt om riskbaserad verksamhetsstyrning

Sommaren 2015 publicerades slutrapporten för forskningsprojektet Riskbaserad verksamhetsstyrning, Från data till åtgärder. Under det tvååriga projektet utvecklades processen för riskbaserad verksamhetsstyrning och det kunskapsunderlag och de metoder som behövs för myndighetsarbetet. Trafi, som är säkerhetsmyndighet för fyra olika trafikformer och som både producerar och använder mycket kunskapsunderlag, var ett bra föremål för utvecklingen av riskhanteringen. I projektet låg fokus på att öka beredskapen för riskbaserat beslutsfattande och riskbaserad verksamhetsstyrning i ett komplext trafiksystem (complex system) genom att utnyttja den senaste forskningen inom branschen.

Vetenskaplig avhandling som grundar sig på forskningsprojekt

Jari Nisula som fungerade som forskare i projektet Från data till åtgärder fick sin avhandling A Risk Management Framework for a Complex Adaptive Transport System godkänd i mars 2018, och den har nu publicerats på Trafis webbplats som en fortsättning på slutrapporten om forskningsprojektet. Målet är att dela med sig av forskningen om riskbaserad verksamhetsstyrning så att andra kan bekanta sig med den och utnyttja den. Avhandlingen behandlar temat ingående. Forskningsprojektet och beskrivningen av resultaten av det ingår i avhandlingen (Chapter 9 - Case study: The Finnish Transport Safety Agency), men den metod som beskrivs i avhandlingen (A Risk Management Framework) går att tillämpa i många olika typer av organisationer.

Så här utnyttjade Trafi forskningsresultaten

Trafi utnyttjade de procedurer som utvecklades redan medan forskningsprojektet pågick. När projektet avslutades 2015 fortsatte man utveckla verksamheten i synnerhet för de behov av riskhantering som luftfarten hade. Systematiskt utformning av riskbedömning för alla delområden inom Finlands luftfart inleddes i etapper hösten 2016. Riskbedömningarna utnyttjas i riskhanteringen inom Finlands luftfart. En viktig del av det, den så kallade FASP-processen, utvecklades våren 2015 utifrån lärdomarna från forskningsprojektet. På webbplatsen för säkerhetsledningen för Finlands luftfart finns meddelanden om hur arbetet fortskrider samlade. I säkerhetsprogrammet för Finlands luftfart (FASP 2018) och kapitel 2.6 om identifiering av hot och bedömning av säkerhetsrisker samt hantering av säkerhetsrisker beskrivs utvecklingsarbetet efter forskningsprojektet och det som är aktuellt.

Färskare uppdatering av prestationsindikatorer

Prestationsmålsättningarna och -indikatorerna för Finlands luftfart (bilaga 2 till FASP) uppdateras. Ett utkast till uppdateringen publicerades den 20 juni så att intressentgrupper kan kommentera den. I uppdateringen utnyttjas Finlands luftfarts riskbedömningar och respons från aktörerna. Den uppdaterade indikatorn publiceras i månadsskiftet september-oktober och träder i kraft den 1 januari 2019.
Uppdateringen är en del av det utvecklingsarbete som har fortsatt efter forskningsprojektet för att skapa en risk- och prestationsbaserad luftfartsmyndighet.

Mer information:
Jari Nisulas avhandling: A Risk Management Framework for a Complex Adaptive Transport System (Doctoral thesis, Université de Toulouse 3, 1st March 2018),
ledande sakkunnig Heli Koivu, tfn 029 5346 200, heli.koivu(at)trafi.fi, på Twitter @KoivuHeli
specialsakkunnig Tapani Maukonen, tfn 029 5346 082, tapani.maukonen(at)trafi.fi, på Twitter @tmaukonen1