Den nya körkortsutbildningen lyfte fram dem som får undervisning med undervisningstillstånd

2018-10-02 08:00

Ändringarna av körkortsutbildningen som trädde i kraft i juli syns även i statistiken över förarexamina. Ändringarna grundar sig på en mer övergripande bedömning av körskickligheten och en omfattande uppfattning trafiksituationer och har gjort proven mer krävande, vilket även syns i andelen som blir godkända i provet på första försöket.

”Lagändringen gjorde det lättare att få undervisningstillstånd och rekordmånga har också beviljats tillstånd i juli-augusti, totalt över 11 000. Allt fler som skaffar körkort kan således kombinera undervisning i bilskola och undervisning med undervisningstillstånd än tidigare”, berättar sakkunnig Marjo Immonen.

Ett av målen med reformen av körkortsutbildningen var just att det ska finnas fler sätt att ta körkort än tidigare. Det väsentliga är inte var och hur man har tagit del av undervisningen, utan att nya förare blir mer förberedda innan de ger sig ut i trafiken.

Reformen minskade antalet obligatoriska timmar i bilskola, men innebär samtidigt att bland annat undervisningstillståndselever omfattas av den yrkesmässiga undervisningen redan innan de avlägger förarexamen. Nuförtiden ska alla som skaffar körkort genomgå en riskutbildning i bilskola eller hos någon annan utbildare inom trafiksäkerhet som godkänts av Trafi.

”Den yrkesmässiga undervisning som en undervisningstillståndselev får före förarexamen stöder säkerligen inlärningen för egen del. Vi har dock inte några exakta uppgifter ännu om bland annat fördelningen för olika utbildningsvägar och den erhållna undervisningen, så det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser”, understryker Immonen.

Andelen som avlägger körprov för personbilskörkort med undervisningstillstånd har fortsatt att öka sedan lagändringen i juli. År 2017 var andelen 20 procent av alla som deltog i provet, i januari-juni i år var andelen 21 procent och i juli-augusti 23 procent.

Antalet personer som avlade körprov sjönk i juli-augusti

Mellan juli och augusti blev cirka 7 700 personer godkända i körprovet för personbil, dvs. kategori B. Antalet är lägre än i juli-augusti åren 2016 och 2017 då 10 700 respektive 11 100 personer blev godkända i körprovet. Mellan januari och augusti i år har totalt 37 100 personer blivit godkända i körprovet för kategori B, dvs. åtta procent färre än under samma tid ifjol då 40 200 personer blev godkända i provet.

”Antalet deltagare i körprovet mellan juli och augusti har säkerligen påverkats av ändringarna i förarutbildningen, som till exempel den nya riskutbildningen som alla ska genomgå före körprovet. På vissa orter har det även blivit rusning till körprovet och man har blivit tvungen att vänta”, konstaterar Immonen.

Mellan maj och juni före lagändringen blev 11 200 personer godkända i körprovet för kategori B. Under samma tid ifjol var antalet 10 900 personer.

”Under månaderna före lagändringen deltog något fler personer i körprovet än under samma tid året innan, men någon egentlig rusning har det inte varit”, berättar specialsakkunnig Ari Väisänen.

Undervisningstillståndselever kommer oftare igenom körprovet på första försöket

I juli-augusti blev 64 procent godkända i körprovet för kategori B på första försöket. Detta är två procentenheter färre än under januari-juni 2018.

I juli-augusti blev 70 procent av undervisningstillståndseleverna godkända i körprovet på första försöket, medan motsvarande siffra för dem som gått i bilskola var 61 procent. Under föregående år och i början av 2018 var andelen undervisningstillståndselever som blev godkända i körprovet på första försöket lägre än för dem som gått i bilskola.

”I och med förarexamensreformen har bedömningen i körprovet gjorts mer övergripande än tidigare och man fäster inte längre uppmärksamheten vid enstaka fel på samma sätt, utan körförmågan ses som en helhet”, understryker Immonen.

”Denna nya prioritering torde även synas i antalet som blir godkända på första försöket, eftersom de som skaffar körkort med undervisningstillstånd ofta har betydligt mer övningskörning bakom sig före körprovet än dem som enbart har gått i bilskola. Även den utbildning för att identifiera risker som ges i slutskedet inom den yrkesmässiga undervisningen hjälper säkerligen eleven att utvecklas till en förare som kan uppfatta trafiksituationer mer övergripande”, fortsätter Immonen.

*obs! på tidsaxeln är alla kategorier inte i samma måttenhet.

 

Det nya teoriprovet är mer krävande för både bilskoleelever och undervisningstillståndselever

Det nya teoriprovet testar elevens uppfattning av trafiksituationer och risker mer noggrant än tidigare. I juli-augusti blev 76 procent godkända i teoriprovet för kategori B på första försöket, vilket är 11 procentenheter färre än under början av 2018.

Av undervisningstillståndseleverna blev 79 procent godkända i teoriprovet på första försöket, medan motsvarande siffra för dem som gått i bilskola var 76 procent.

*obs! på tidsaxeln är alla kategorier inte i samma måttenhet.

”Det är för tidigt att dra några exakta slutsatser på basis av två månader, men erfarenheterna från dessa första månader verkar åtminstone tyda på att reformen har utvecklat förarexamenen i önskad riktning”, sammanfattar Immonen.

Mer information:
sakkunnig Marjo Immonen, marjo.immonen (at) trafi.fi, tfn 029 534 5588, Twitter @ImmonMar
specialsakkunnig Ari Väisänen, ari.vaisanen (at) trafi.fi, tfn 029 534 6177 (statistik)