Manöverprovet för motorcykelkörkort testar kunskaperna mer noggrant än tidigare, teoriprovet för moped har visat sig utmanande

2018-10-04 16:00

Reformen av körkortsutbildningen innebar förändringar även för dem som tar körkort för moped och motorcykel. Fyra av fem blir godkända på första försöket i det nya manöverprovet för motorcykelkörkort. Endast en dryg tredjedel blir godkända på första försöket i teoriprovet för mopedkörkort.

De nya manöverproven för motorcykelkörkort infördes i april i början av körsäsongen. Hittills har cirka 8 500 genomgått det nya manöverprovet. Mellan april och augusti 2018 blev 82 procent godkända på första försöket i manöverprovet för motorcykelkörkort. Motsvarande siffra för år 2017 var 90 procent.

”Man befarade att de nya manöverproven skulle vara för svåra för nya förare, men nu ett halvår senare ser situationen bra ut. Andelen som blivit godkända i manöverprovet har sjunkit något, men inte radikalt jämfört med föregående sommar, och det som framhävs i manöverprovet – hantering av motorcykeln och förarens beredskap för olika trafiksituationer – testas mer tillförlitligt nu”, understryker sakkunnig Marjo Immonen.

Mellan januari och augusti 2018 har över 7 700 personer avlagt körprov i trafiken för motorcykelkörkort, vilket är nästan lika många som under samma tid ifjol. Mellan juli och augusti var andelen godkända på första försöket i körprovet för körkort för lätt motorcykel, dvs. A1-kort, 72 procent och 94 procent för körkort för motorcykel med obegränsad effekt, dvs. A-kort.

Den yrkesmässiga undervisningen stöder avläggandet av körkort för tvåhjulingar – färre undervisningstillståndselever klarar utbildningen

Samma vändning i provframgången som för elever som tar körkort för personbil med undervisningstillstånd kan inte skönjas bland dem som tar körkort för tvåhjulingar. När man ser till andelen godkända körprov för A1-kort skiljer sig framgångarna åt beroende på om eleven fått utbildning med undervisningstillstånd eller inom den yrkesmässiga undervisningen. Mellan juli och augusti klarade 75 procent av dem som fått yrkesmässig utbildning körprovet på första försöket, medan motsvarande andel av undervisningstillståndseleverna var 59 procent. Motsvarande siffror för 2017 var 77 respektive 64 procent.

Andelen som avlagt motorcykelkörkort med undervisningstillstånd har ökat i en jämn takt de senaste åren. Efter lagändringen var andelen som avlagt motorcykelkörkort med undervisningstillstånd 11 procent jämfört med 10 procent ifjol och 8 procent året innan. Andelen som skaffat mopedkörkort med undervisningstillstånd har legat kring fem procent de senaste åren.

”Det är skäl att notera att samma positiva förändring som vi sett bland dem som tar personbilskörkort med undervisningstillstånd inte kan skönjas bland dem som tar moped- och motorcykelkörkort med undervisningstillstånd. Det verkar som att den yrkesmässiga undervisningen stöder framgångarna i körprovet för moped och lätt motorcykel. Att lära sig särdragen i att hantera tvåhjulingar och att köra i trafiken torde även kräva sådan inlärning som verkar vara lättare tillgänglig i den yrkesmässiga utbildningen”, funderar Immonen.

I teoriprovet för lätt motorcykel däremot är undervisningstillståndselevernas framgångar bättre än i den yrkesmässiga undervisningen. Av undervisningstillståndseleverna klarade 70 procent provet på första försöket, medan motsvarande siffra i den yrkesmässiga utbildningen var 59 procent. Före reformen blev cirka 90 procent godkända på första försöket oavsett utbildningssätt.

Teoriprovet för mopedkort mer krävande än tidigare

Numera understryker frågorna i teoriprovet för moped, precis som i teoriprovet för alla andra fordonskategorier, särdragen för den aktuella körkortskategorin mer.
Antalet som blivit godkända i teoriprovet för moped på första försöket har minskat märkbart. Sedan början av juli har 36 procent klarat provet på första försöket, medan motsvarande siffra 2017 var 83 procent.

”Här kan vi se hur den riktade undervisningen för mopedkörkort har gjorts om till en mer allmän trafiksäkerhetsundervisning för den som avlägger det första körkortet. Nu ska den som skaffar mopedkort själv lära sig de trafikregler som gäller mopeder och tvåhjulingar samt de specifika särdragen för fordonskategorierna, vilket understryks mer i det nuvarande teoriprovet än tidigare”, berättar Immonen.

”Enligt preliminära utredningar har problemen varit störst i fråga om de grundläggande väjningsreglerna, dvs. vem ska väja i en olikvärdig korsning och korsningar med trafikljus. Däremot har svårare situationer och nya riskfaktorer uppfattats bättre. Vi följer situationen noga och gör en närmare analys under hösten”, fortsätter Immonen.

89 procent blev godkända på första försöket i manöverprovet för mopedkörkort, medan motsvarande siffra i början av året och året innan var 97 procent. Sett till antalet utfördes cirka 4 500 manöverprov för mopedkörkort mellan juli och augusti, vilket är märkbart färre än under motsvarande period ifjol då 5 600 manöverprov utfördes.

Mer information:
sakkunnig Marjo Immonen, marjo.immonen (at) trafi.fi, tfn 029 534 5588, Twitter @ImmonMar
specialsakkunnig Ari Väisänen, ari.vaisanen (at) trafi.fi, tfn 029 534 6177 (statistik)