Två nya beslut om föreskriftsprojekt gällande kontrollflygningar

2018-10-10 15:00

I projekten uppdateras luftfartsföreskrifterna PEL M2-16 om kontrollantauktorisering och TRG M1-6 om kontrollflygningar inom sportflyget.

Ändringsbehoven beror på att flygcertifikaten för kommersiell luftfart samt alla behörigheter och auktoriseringar med anknytning till dem nu lyder under EU-regleringen. Den nationella PEL-föreskriften kommer endast att omfatta kontrollantauktoriseringarna för de luftfartyg som avses i bilaga I till EASA-förordningen 2018/1139. Meningen är att EU-bestämmelserna huvudsakligen skulle tillämpas även på de nationella auktoriseringarna för kontrollflygare, men undantag kunde beviljas enligt behov. På motsvarande sätt skulle tillämpningsområdet för TRG-föreskriften omfatta alla kontrollflygningar som utförs med bilaga I -luftfartyg.

Besluten om föreskriftsprojekten är endast tillgängliga på finska, men Trafiksäkerhetsverket ger uppgifter om dem även på svenska vid behov.

Ytterligare uppgifter:

Leila Iikkanen, jurist, e-post leila.iikkanen(at)trafi.fi, tfn 029 5346 039
Jani Hottola, specialsakkunnig, e-post jani.hottola(at)trafi.fi