Medborgarnas åsikter om taxireformen huvudsakligen positiva – konceptet trafik som service på frammarsch

2018-11-13 08:00

Preliminära uppgifter från en enkätundersökning bland medborgarna som kartlägger ändringarna i taxibranschen till följd av lagen om transportservice pekar på att medborgarna är medvetna om ändringarna och till största del nöjda med kvaliteten på servicen. Prisnivån anses rimlig, men man oroar sig för oskälig prissättning. I synnerhet grupper med särskilda behov lyfte fram tillgång och säkerhet. Reformen har även skapat diskussion om de nya servicepaketen med mobilitetstjänster.

Trafi har genom en enkätundersökning kartlagt olika aktörers erfarenheter av ändringarna som lagen om transportservice fört med sig. Enkäterna har genomförts i augusti-september 2018 efter att lagen om transportservice trätt i kraft. Först ut är preliminära uppgifter om medborgarnas svar. En mer ingående kartläggning av åsikterna bland grupper med särskilda behov görs i en egen enkät. Trafi publicerar preliminära uppgifter från enkäterna med detsamma, men de egentliga, analyserade resultaten blir klara i slutet av året och en sammanställning av dessa kommer att publiceras.

Ett av målen med lagen om transportservice har varit att skapa kundorienterade trafiktjänster, och enligt enkäten var de nya servicepaketen med mobilitetstjänster dvs. servicehelheter där användaren enligt sina behov kombinerar t.ex. kollektivtrafik, taxi och samanvändning av bilar till en helhet, bekanta för drygt 40 procent av respondenterna och för över 60 procent i huvudstadsregionen. Ett par procent av respondenterna använde redan servicepaket och ungefär en av åtta hade övervägt att använda ett sådant.

”Kännedomen om servicepaket med mobilitetstjänster är faktiskt förvånansvärt hög med tanke på att det är fråga om tjänster som varit tillgängliga på försöksbasis i ett begränsat område. Enligt enkäten var intresset stort i synnerhet i hushåll utan bil; där hade mer än en tredjedel övervägt att använda servicepaket. Allt fler verkar känna till konceptet Mobilitet som service”, konstaterar specialsakkunnig Hanna Strömmer.

Man känner till ändringarna i taxibranschen och är nöjd med kvaliteten

Enligt preliminära uppgifter från den enkät som gjordes bland medborgarna var nästan 90 procent av respondenterna nöjda med kvaliteten på taxiservicen som helhet. Man var väl förtrogen med de ändringar som lagen om transportservice fört med sig för taxibranschen, i synnerhet bland dem som ofta använder taxi. Inställningen till införandet av fri konkurrens på taximarknaden var jämnt fördelad mellan respondenterna: en tredjedel förhöll sig positivt till reformen, en tredjedel negativt och en tredjedel neutralt.

Tre av fyra respondenter ansåg att tillgången på taxibilar var god.

Prisnivån anses rimlig, men oskälig prissättning påverkar hela branschens rykte

Enligt enkäten upplevde respondenterna att säkerhetsnivån i taxin var god och 85 procent ansåg att den var fortsatt god även efter lagändringen. I huvudstadsregionen ansåg däremot var femte att säkerheten hade försämrats; man oroade sig bland annat för att bli lurad på priset.

Den fria prissättningen av taxiresor kräver att taxiresenären är mer observant och jämför priser för resor, men vi vill i synnerhet framhäva taxiförarnas ansvar för att vi ska få bukt med oron för att bli lurad och motverka oskälig prissättning. Enligt lagen är företagaren skyldig att ge klara besked om priset redan innan resan börjar”, understryker avdelningschef Kimmo Pylväs.

”Enligt enkäten anses prisnivån huvudsakligen rimlig, men enstaka fall av oskälig prissättning framkommer och påverkar uppfattningen av hela branschen”, fortsätter Pylväs.

Av respondenterna ansåg två av tre att de hade fått nödvändig information och kunnat skapa sig en uppfattning av totalpriset för taxiresas på förhand. Enligt enkäten ansåg tre av fyra respondenter att prisnivån var oförändrad jämfört med tidigare; i små kommuner ansåg man något oftare att priserna hade stigit. I den enkätundersökning som gjordes innan lagändringen trädde i kraft förväntade respondenterna sig att lagändringen skulle sänka priserna åtminstone i viss mån.

Grupper med särskilda behov ska beaktas på alla nivåer

Reformen har engagerat grupper med särskilda behov som behöver taxitjänster, och problem med tillgången till bilar och långa väntetider framhävs även i de preliminära uppgifterna från den enkätundersökning som riktat sig till dessa grupper. Cirka hälften var nöjda med kvaliteten på taxitjänsterna som helhet, medan hälften inte var det. Ungefär var tredje respondent som är i behov av tillgängliga fordon ansåg att tillgången var dålig och upplevde att situationen hade försämrats. Situationen blir tydlig i små kommuner.

Enligt de preliminära uppgifterna verkar bristande nödvändig assistans samt bristfällig säkerhet i tillgängliga fordon vara de största riskerna ur säkerhetssynpunkt för grupper med särskilda behov. Problem som respondenterna framhävde var i synnerhet risken att skadas på grund av körsätt, bristfällig fastsättning av rullstolar samt att hissar eller ramper inte kunde användas korrekt.

”På basis av enkäten verkar de problem som grupper med särskilda behov stöter på till stor del höra ihop med hur de lagstadgade transporterna sköts inom ramen för FPA:s och kommunernas upphandlingar, men självklart rör en försämring av säkerheten för grupper med särskilda behov alla taxiföretagare och taxiförare. Man måste ingripa i problemen på varje nivå så att även grupper med särskilda behov smidigt kan anlita taxi”, säger vägtrafikdirektör Marko Sillanpää.

Medborgarenkäterna genomfördes i augusti-september 2018 och 800 taxianvändare intervjuades. För enkäten för grupper med särskilda behov intervjuades ytterligare 400 medborgare. I enkätundersökningen intervjuades även taxi-, buss- och godstrafikföretagare samt taxiförare. Trafi publicerar en sammanställning av resultaten för alla grupper när analyserna är klara. Enkätundersökningen är en del av uppföljningen av ikraftträdandet av lagen om transportservice och den upprepas 2020 och 2022.

Mer information:
www.trafi.fi/sv/vagtrafik/yrkestrafik/trafiktillstand/for_taxiresenaren
avdelningschef Kimmo Pylväs, tfn (ändringen av lagen om transportservice)
specialsakkunnig Hanna Strömmer, tfn (undersökningen)
specialsakkunnig Timo Kärkkäinen, tfn 029 5345 380, timo.karkkainen (at) trafi.fi (tekniska krav på tillgängliga fordon)