Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030
- neljä skenaariota

Trafin tutkimuksia 01-2014

Markus Pöllänen, Lasse Nykänen, Heikki Liimatainen, Jouni Wallander
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto

Tieliikenteen kehittymiseen vaikuttavat monet toimintaympäristön tekijät. Tämän tutki-muksen tavoitteena on tunnistaa ja kuvata, millaisia nämä muutostekijät ovat ja millaisiin tieliikenteen tulevaisuuksiin nämä tekijät eri tavoin toteutuessaan ja vaikuttaessaan voivat johtaa. Tutkimuksessa on muodostettu neljä skenaariota tieliikenteen ja liikkumisen kehi-tyksestä Suomessa vuoteen 2030.

Tutkimuksessa on tehty kirjallisuustutkimus, jonka lisäksi asiantuntijahaastattelut ja -työpaja tuottivat näkemyksiä ja ymmärrystä toimintaympäristön ilmiöistä ja kehittymisestä. Tutkimuksen skenaariot on muodostettu tulevaisuustaulukkomenetelmän avulla. Kahdessa tulevaisuustaulukossa tarkastellaan erikseen tieliikenteen ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön muuttujia ja niiden mahdollisia arvoja vuonna 2030. Tutkimusryhmässä muodostetut neljä eroavaisuuksia korostavaa tulevaisuuskuvaa esitetään kehityspolkuineen laajempina skenaarioina, joita myös verrataan keskenään.

Tieliikenteeseen vaikuttavia megatrendejä ovat erityisesti ikärakenteen muutokset, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, globalisaatio sekä digitalisaatio. Nämä heijastuvat mm. väestöön, asumiseen ja työssäkäyntiin, talouteen, alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä sähköisten palveluiden ja muun teknologian kehittymiseen. Tieliikenteeseen vaikuttavat myös väestön aktiivisuuden, asenteiden ja ajankäytön muutokset, jotka liittyvät mm. matkojen määrään ja käytettäviin kulkutapoihin. Teknologian osalta kehitysalueita ovat mm. tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen esimerkiksi erilaisina älyliikenteen palveluina, ajoneuvojen energiatehokkuuden paraneminen ja autonomisten toimintojen kehittyminen. Tieliikenteen muutostekijöiden vastapainona on kuitenkin monia merkittäviä hitausvoimia, kuten liikenneinfrastruktuurin ja ajoneuvokannan hidas uusiutuminen, ihmisten toimintatapojen ja asenteiden pysyvyys sekä kansainvälinen ja kotimainen säätely.

Tutkimuksessa muodostetut skenaariot korostavat, että tieliikenteen tulevaisuuden kehitystä ei määritä vain yksi ilmiö tai tekijä. Vaikka esimerkiksi nykyhetkellä talous korostuu voimakkaasti, voivat monet muut tieliikenteen kannalta olennaiset tekijät kehittyä eri tavoin talouden suunnasta riippumatta. Myös hype-ilmiöt, kuten sähköautot muutama vuosi sitten ja tutkimuksen laatimisen aikana paljon esillä olleet robottiautot, nousevat helposti liian hallitsevaan asemaan liikkumisen tulevaisuutta kuvattaessa. Tieliikenne on moninainen kokonaisuus, joka todennäköisesti muuttuu edelleen tulevaisuudessa sisäisesti hajanaisemmaksi, kun mm. liikkujien arvostukset ja ajankäyttö sekä käytettävät ajoneuvot poikkeavat toisistaan yhä enemmän. Liikkumistarpeiden ja -ratkaisujen muuttuessa eri kulkutapoja hyödynnettäneen aiempaa monipuolisemmin.

Tutkimuksen tuloksena esitettävien skenaarioiden avulla voidaan tunnistaa eri toimijoiden omia ja yhteisiä kehittämiskohteita sekä toivottavia ja epäsuotuisia kehityssuuntia. Tavoitteena on, että tätä tutkimusta voidaan hyödyntää liikennesektorin strategia- ja suunnitteluprosesseissa.