Uusien kuljettajien ajotapapalaute

Trafin tutkimuksia 9-2014

Harri Peltola, Mikko Tarkiainen ja Sami Koskinen, VTT
Matti Liedes, EC- Tools Oy

Tutkimuksessa luotiin turvallisuutta ja ekologisuutta edistävä ajotapapalautejärjestelmä uusien kuljettajien ja heidän vanhempiensa käyttöön. Palautejärjestelmän avulla pyrittiin tuottamaan tietoa sekä nuoren kuljettajan että hänen vanhempiensa ajamisesta molemmille osapuolille. Ideana oli, että erityisesti uusi kuljettaja voi yhdessä kokeneemman kuljettajan (vanhemman) kanssa keskustella saamastaan palautteesta. Palaute perustui ajoneuvon diagnostiikkaväylästä, satelliittipaikannuksesta sekä tiedonkeruulaitteen sisäisistä antureista kerättäviin tietoihin. Tiedot koottiin ajoneuvoista taustajärjestelmään langattomasti ja palaute tuotettiin ja jaettiin käyttäjille automaattisesti – mobiililaitteiden ja netin välityksellä.

Tutkimuksen testiryhmään kuului noin 50 äskettäin B-ajokortin saanutta nuorta miestä ja heidän vanhempansa. Testiryhmän sekä uusille kuljettajille että heidän vanhemmilleen annettiin ajotapapalautetta. Vertailuryhmään kuului 22 nuorta mieskuljettajaa, jotka käyttivät ajaessaan samaa tiedonkeruulaitetta kuin testiryhmä, mutta heille ei annettu palautetta. Ajotavastaan palautetta saaneiden testiryhmään kuuluneiden uusien kuljettajien turvallisuuden tunnusluvut olivat kokonaisuutena selvästi vertailuryhmän lukuja parempia. Testiryhmä sai parempia tuloksia kuin vertailuryhmä myös ekologisen ajon mittareilla arvioituna. Testiryhmän kuljettajat noudattivat nopeusrajoituksia selvästi paremmin kuin vertailuryhmän uudet kuljettajat ja aiemmassa tutkimuksessa mukana olleet uudet kuljettajat, jotka eivät saaneet ajotapapalautetta. Saatu tulos on yhtäpitävä sen kanssa, mitä testikuljettajat itse kertovat testiryhmässä olemisen vaikutuksista heidän ajotapaansa. Myös ylinopeuksien suuruuden huomioon ottavan riski-indeksin perusteella ajotapapalautetta saaneet kuljettajat kokonaisuudessa noudattivat nopeusrajoituksia parhaiten.

Havaituista pienehköistä puutteista huolimatta testattu palautepalvelu sai pääosin erittäin myönteisen vastaanoton. Testiryhmään osallistuneet nuoret kuljettajat sekä heidän van-hempansa pitivät hyvänä ajatuksena antaa palautetta uusille kuljettajille ja heidän van-hemmilleen. Tutkimuksen aikana perheen sisällä keskusteltiin palautteesta ja ajotavoista - vain alle 10 % kertoi, ettei keskusteluja ollut käyty. Hankkeessa siis onnistuttiin kehittämään uuden kuljettajan ajopalautejärjestelmä, joka antoi myös vanhemmille hyvät mahdollisuudet tukea nuoren kehittymistä turvalliseksi ja ekologiseksi kuljettajaksi. Yleisesti arvioitiin, että palautepalvelulla ja jo pelkällä tiedolla autossa olevasta seurantalaitteesta oli vaikutusta ajotapaan. Lisäksi yli puolet palvelua testanneista vastaajista arvioi palautepalvelun vaikuttavan heidän ajotapaansa myös sen jälkeen, kun ajamista ei enää seurata eikä palautetta enää saada – tätä voidaan pitää erittäin rohkaisevana tuloksena järjestelmän kehittämisen kannalta.

Testiryhmään osallistuneet pitivät yleisimmin puolta vuotta palautejärjestelmän sopivana käyttöaikana kuljettajaopetukseen tai uusille kuljettajille – lähes joka kymmenes ei haluaisi ottaa palautejärjestelmää tällaiseen käyttöön. Palautejärjestelmän käyttöönoton toivottiin tapahtuvan ilman lisäkustannuksia tai se saisi maksaa enintään pari kymppiä kuukaudessa.

Uusien kuljettajien ja vanhempien yhteiselle ajotapapalautepalvelulle voisi olla markkinoita. Tutkimuksessa nousi esille kehitystarpeita ja ideoita, joita voidaan hyödyntää palvelujen tuotteistamisessa. Pelillisten elementtien kehittäminen voi olla yksi keskeinen tulevaisuuden suuntaus tällä alueella. Jatkossa tulisi pohtia myös muita palautejärjestelmän kohderyhmiä ja käyttötarkoituksia. Yksi kiinnostava aihealue on vakuutusyhtiöiden mahdollisuudet hyödyntää järjestelmää.