Joukkoistetut kuljetukset

Trafin tutkimuksia 8-2015

Heikki Waris, Harri Paloheimo
Coreorient Oy

Selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa joukkoistettujen kuljetusten yhteiskunnallisesta roolista kuljetuskokeilulla ja selvittämällä intressitahojen kantoja.

Joukkoistettujen kuljetusten käsite pitää tulkinnoista riippuen sisällään monen tyyppistä kuljetustoimintaa, mukaan lukien nykyisen taksiliikenteen, kimppakyydit ja tavarakimppakyydit. Käytetty kuljetusten joukkoistamispalvelun toimintamalli voi tehdä kuljetusten käyttökokemuksesta ja lainsäädännön noudattamisesta osallistujalle helppoa ja yksinkertaista ja palvella yhteiskunnallisia tavoitteita. Toimintamalli voi vaihtoehtoisesti siirtää vastuun käyttäjälle, jonka toimintaa ei kuitenkaan käytännössä voi valvoa.

Joukkoistetuilla kuljetuksilla voi tehostaa liikennejärjestelmää, parantaa palveluiden saatavuutta ja julkisen talouden kestävyyttä sekä vahvistaa paikallisyhteisöitä. Toisaalta sitä koskeva regulaatio on hajanaista eri laeissa, eikä moni maalaisjärjellä hyväksyttävä kuljetus ole nykytilassa sallittua.

Kimppakyytiperiaatteella toimivan joukkoistetun kuljetuspalvelun käyttöönottoa estää tiedon puute uudesta ratkaisusta, omien rutiinien muuttamisen vaivalloisuus ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen vaikeus.

Selvityksessä oli havaittavissa intressitahojen tiedon ja kiinnostuksen puute aihetta kohtaan, haluttomuus ottaa kantaa laajemman organisaation puolesta, vaikeus arvioida vielä paljon vaihtoehtoja sisältävää aihetta, muutosten vaikeasti arvioitavat suorat ja välilliset vaikutukset, ja erityisesti julkisella sektorilla haluttomuus esittää nykyisestä lainsäädännöstä poikkeavia tulkintoja. Vastausten hajonta tavoitteiden, haasteiden ja ratkaisuiden osalta oli suurta. Median ja omien kokemusten luoma mielikuva ilmiöstä johtaa usein keinotekoiseen vastakkainasetteluun, jossa vaihtoehtoina ovat joko nykytila tai Uber-tyyppinen markkinaliberaali ratkaisu.
Joukkoistettujen palvelujen aseman selventäminen ja harmaan talouden estäminen edellyttävät lakimuutoksia. Tällöin on tärkeää varmistaa kilpailuneutraliteetti ja kuljetuksiin osallistuvien kansalaisten kyky ottaa vastuu omasta toiminnastaan. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on mandaatti ottaa laajemmat yhteiskunnalliset näkökulmat mukaan regulaation muutoksia valmisteltaessa. Käytännön esteiden poistamisessa ja markkinoiden kehittämisessä avainroolissa ovat välityspalvelut, jotka voivat Suomessa sähköisen verotuksen infrastruktuurin ansiosta tehdä myös verovelvoitteiden hoitamisen käyttäjän kannalta vaivattomaksi.

Selvitystyötä on syytä jatkaa tekemällä selvitys kansainvälisesti vertailukelpoisista tutkimuksista, selvittämällä erikseen erityyppisten liiketoimintamallien vaikutukset verotukseen ja harmaaseen talouteen ja tekemällä vaikutusarvio laajamittaisesta kuljetusten joukkoistamisesta.

Toisaalta latenttia kysyntää on vaikea arvioida, joten vaikutusarvion tueksi kannattaa tehdä käytännön kokeilu. Kokeilun voi toteuttaa nykylainsäädännön puitteissa, mutta siinä voi arvioida myös nykylainsäädännöstä poikkeavan kuljetustoiminnan mittakaavan.
Esiselvityksen toteuttaja ehdottaa selvityksen perusteella ilmeisen laajasti hyväksyttävissä olevaa ratkaisua, jossa ei-ammattimaisen joukkoistetun kuljetustoiminnan ja muun taloudellisesti pienimuotoisen palvelutoiminnan mahdollistavaa lakimuutosta, jossa kansalaisten välillä tehtäville työkorvauksille myönnettäisiin verovapaus esim. 2000 euroon asti vuodessa.