Rekisteritunnusten lukulaitteet

Liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi

Trafin tutkimuksia 12-2015

Harri Peltola ja Jenni Eckhardt, VTT
Riikka Rajamäki, Trafi

Tutkimusraportissa tarkastellaan kahden tutkimuksen tuloksia. Molemmat käsittelevät poliisin testikäyttöön ottaman rekisteritunnusten lukulaitteen turvallisuushyötyjä erityisesti huonossa kunnossa olevien autojen käytön näkökulmasta.

Teknisten syiden arvioidaan olevan yhtenä onnettomuuksien taustatekijänä 3–19 prosentissa onnettomuuksista, vaikka tekniset syyt yksin aiheuttavat harvoin vakavia onnettomuuksia. Katsastamattomana liikenteestä tavattujen autojen keskimääräinen tekninen kunto todettiin selvästi katsastettujen autojen kuntoa huonommaksi.

Eri syistä käyttökiellossa olevien autojen käyttö liikenteessä on suhteellisen yleistä. Ennen laitteiden testikäyttöä Oulun seudulla havaittiin sataa autoa kohti 2,2 käyttökieltotapausta: 1,0 katsastamatonta autoa, 1,1 auton verot olivat maksamatta ja 0,1 autoa oli ilmoitettu poistetuksi liikennekäytöstä. Kun Oulun seudulla otettiin käyttöön laajasti julkisuudessa esitelty rekisteritunnusten lukulaite, edellä mainittujen käyttökieltojen osuus väheni alle puoleen, kun vertailukohtana oli kehitys Lahden alueella, jossa laitteita ei otettu käyttöön. Revikaksi kutsuttu laite sisältää rekisteritunnusten lukulaitteen lisäksi videon ja kameran, joiden avulla voidaan mm. tarkistaa ja taltioida laitteen automaattisesti antamat hälytykset.

Rekisteritunnusten lukulaitetta testivaiheessa käyttäneet poliisit olivat pääosin tyytyväisiä ja laitteen arvioitiin tehostavan työntekoa sekä erityisesti eri syistä käyttökiellossa olevien autojen valvontaa. Parhaimmillaan laite ilmoittaa kaikki tärkeät rekisteritiedot käyttökiellossa olevista autoista, tallentaa muistiin hyödyllisiä tietoja ja tehostaa käyttökieltoihin puuttumista ja vapauttaa resursseja muuhun liikennevalvontaan. Testivaiheessa nousi esille joitakin laitteen ja sen käyttämien rekisteritunnuslistojen käyttöön ja päivitykseen liittyviä kehitysehdotuksia, joilla valvontaa voidaan edelleen tehostaa ja laajentaa kattamaan monenlaisia autoihin ja kuljettajiin liittyviä epäilyjä. Käytännössä laite mahdollistaa erilaisten riskiryhmien valitsemisen tehostetun valvonnan kohteeksi, mikä on perusteltua, koska erilaisiin riskiryhmiin kuuluvilla kuljettajilla ja heidän autoillaan on todettu olevan useita samanaikaisia rikkeitä.

Laitteen avulla on mahdollista mm. vähentää liikenteessä olevien huonokuntoisten autojen määrää. Sen turvallisuusvaikutusten suuruusluokaksi arvioidaan karkeasti puoli prosenttia onnettomuuksista. Rekisteritunnusten lukulaitteen kokonaisvaikutus liikenneturvallisuuteen riippuu paljon siitä, kuinka laitetta käytetään. Kokemusten mukaan laitteella havaitaan tunnissa enemmän käyttökiellossa olevia autoja, kuin mitä ilman laitetta toiminut liikkuvan poliisin partio keskimäärin käsitteli työvuoron aikana. Jotta suureen määrään erilaisia rikkeitä voitaisiin tehokkaasti puuttua, tulisi tarkastella automaation mahdollisuuksia ja priorisointia.

Jotta rekisteritunnusten lukulaitteiden turvallisuus- ja muut hyödyt olisivat mahdollisimman suuret, tiedotuksella on lisättävä kuljettajien tietoisuutta valvonnan tehostumisesta. Näin lisätään valvonnan tehostamisen ennaltaehkäisevää vaikutusta, mikä puolestaan vähentää rikkeiden määrää ja tehostaa poliisin valvontatyötä. Lisäksi ehdotetaan selvitettävän systemaattisesti kuljettajaan ja ajoneuvoon liittyvien rikkeiden päällekkäisyyksiä.