Teiden tavaraliikenteen viranomaistahot Suomessa

Trafin tutkimuksia 14/2015

Arttu Lauhkonen
Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kehittämässä tieliikenteen kuljetusyrityksille tarkoitettua johtamis- ja menettelytapamallia edistääkseen ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja ympäristön kannalta vastuullista toimintatapaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksien vastuullisuusmalli on vapaaehtoinen ja sen tavoitteena on olla konkreettista hyötyä tuova ja tunnettu malli, joka on helposti käyttöönotettavissa kaiken kokoisiin kuljetusyrityksiin. Samalla se tuo hyvän työkalun tilaajille kuljetusyritysten vastuullisuuden arviointiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään eri viranomaistahojen toimintaa kaupallisessa tavaraliikenteessä ja tärkeimpiä rooleja vastuul-lisuusmallin kehittämisen kannalta.

Tutkimus suoritettiin kirjallisuusselvityksenä pääasiassa Internetin hakupalveluja käyttäen ja EU-tasoiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön perehtyen. Liitteissä esitetään mitä alaan liittyviä kotimaisia viranomaisia tutkimuksessa tuli esille ja mitkä roolit ovat tärkeimpiä vastuullisuusmallin osa-alueisiin liittyen. Tutkimuksen tuloksena syntyi yleiskuva teiden tavaraliikenteeseen liittyvästä viranomaistoiminnasta. Alaa ohjaileva lainsäädäntö on hyvin laaja ja viranomaiskenttä leveä ja pirsta-leinen, mikä tuo haasteita vastuullisuuden edistämiselle alalla

Yritysten taloudellisen johtamisen edistäminen on vastuullisuusmallin tärkeimpiä osa-alueita. Osaava taloudellinen johtaminen heijastuu yrityksen työoloihin, turvallisuuteen ja ympäristövastuuseen. Toisaalta taloudelliset ongelmat voivat johtaa siihen, että turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa säästetään. Alalla yleisen harmaan talouden ja yritysten taloudellisten haasteiden vuoksi Verohallinto ja tavaraliikennelupia hallinnoiva ja luvanhaltijoiden vuositarkistuksia suorittava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat erittäin tärkeässä valvontaroolissa alalla. Trafin kehitysmahdolli-suuksia alan harmaan talouden kitkemiseen liittyen olisi hyvä selvittää.

Tiekuljetusalan osaaminen koostuu pitkälti kuljetusyrittäjien ammattitaidosta ja kuljettajien ammattitaidosta. Yrittäjien ammattitaitoa ohjaa vaatimus tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja ammattitaitotutkinnon suorittamisesta. Kuljettajien osaamista ohjailee tieliikenteeseen ja ajoneuvojen käyttöön liittyvien lakien ja asetusten lisäksi vaatimus ajokortista, ammattipätevyyskoulutuksen suorit-tamisesta ja jatkokoulutuksesta sekä suoritealakohtaiset vaatimukset. Liikenteen turvallisuusvirastolla on suuri rooli koulutusten hallinnoinnissa ja tutkintojen järjestämisessä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo yrittäjien ammattitaitovaatimusten täyttymistä liikennelupia haettaessa ja vuosivalvonnoissa.

Tärkein viranomainen tieliikenteessä on poliisi, jonka suorittama valvonta painottuu kuljettajien ajotapoihin, ajokuntoon, ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamiseen, ammattipätevyyden ja kuorma-auton ajo-oikeuksien voimassaoloon sekä kuorman sidontaan ja vaarallisten aineiden kuljetukseen. Lisäksi toimialueillaan tärkeä valvontarooli on tullilla ja rajavartiolaitoksella. Poliisilla ja tullilla on yhteiskunnallisesti merkittävä rooli alan markkinoiden valvonnassa ja harmaan talouden kitkemisessä etenkin laittoman kabotaasin ja muun luvattoman liikenteen kitkemisen kautta. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitosten raskaaseen liikenteeseen liittyvien tarkastustietojen aiempaa laajempaa hyödyntämistä tulisi Trafilla tarkastella.

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueilla on laaja valvontarooli alan työturvallisuuteen liittyen. Työsuojelutarkastajien valvonta kuljetusyrityksissä painottuu kuljettajien työoloihin ja työturvallisuuteen yritysten toimipisteissä ja lastausalueilla ja he valvovat myös työsuojelun yhteistoimintaa ja työterveyshuollon järjestämistä. Työsuojelutarkastajien toimivalta tieliikenteessä rajoittuu ajo- ja lepoaikojen ja ajopiirturien käytön valvontaan. Tilaajavastuulain valvonta on keskitetty Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.