Taajamaliikenteen ja suojateiden turvallisuuden parantaminen – case Turenki

Toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Trafin tutkimuksia 3-2016

Ramboll Finland Oy

Tämän työn tavoitteena oli kokonaisvaltainen taajamaliikenteen rauhoittaminen ja suojateiden turvallisuuden parantaminen Turengin taajamassa Janakkalan kunnassa. Työssä keskityttiin
erityisesti jalankulkijoiden suojatien ylitysten turvaamiseen. Hankkeessa etsittiin vaikutuksiltaan tehokkaita ja toteutettavissa olevia ratkaisuja taajamaympäristön suojateiden turvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuuspuutteiden ja suojateiden systemaattisen läpikäynnin myötä luotiin pohja toimintamallille, jota on mahdollista soveltaa myös muualla. Hankkeen tavoitteena oli myös tukea Janakkalan kunnan tavoitteita kestävän ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi.

Tutkimusosiossa arvioitiin tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia, joita selvitettiin nopeusmittauksilla ennen-jälkeen -menetelmällä sekä käyttäjähaastatteluilla. Nopeusmittauksilla tutkittiin ajoneuvojen nopeuksia sekä ennen parannustoimenpiteiden toteuttamista että toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen. Käyttäjähaastatteluiden avulla kerättiin tietoa suojateiden
parannustoimenpiteiden vaikutuksista käyttäjien näkökulmasta. Haastatteluilla oli samalla tarkoitus herättää kuntalaiset miettimään omaa liikennekäyttäytymistään sekä antamaan
palautetta koetusta turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta.

Ennen parannustoimenpiteiden toteuttamista kaikissa mittauspisteissä havaittiin ylinopeuksia. Ennen-mittauksissa myös ajonopeuksien keskiarvot olivat muutamaa mittauspistettä
lukuun ottamatta nopeusrajoitusta korkeampia. Jälkeen-mittauksissa kaikissa mittauspisteissä havaittiin edelleen ylinopeuksia: lähes 65 % kuljettajista ajoi ylinopeutta. Ennenmittauksiin verrattuna oli ylinopeutta ajaneiden kuljettajien määrä kuitenkin vähentynyt 4 %-yksikköä. Myös ajonopeudet olivat edelleen useassa mittauspisteessä nopeusrajoitusta
korkeampia. Kuitenkin vertailu osoittaa, että ajonopeuksien keskiarvot olivat laskeneet yhteensä 2,5 km/h ennen-mittauksiin verrattuna.

Toimenpiteiden voidaan todeta hillinneen ajonopeuksia. Ajonopeudet näyttävät laskeneen Turengissa myös paikoissa, joiden välittömässä läheisyydessä ei tehty merkittäviä toimenpiteitä. Tulosten mukaan eniten ajonopeuksia näyttävät laskeneen hidastetöyssyt sekä ajoradan kavennukset. Selvä enemmistö vastaajista koki suojatieturvallisuuden parantuneen
ainakin vähän. Lähes kolmasosa haastatelluista uskoi  turvallisuuden parantuneen merkittävästi. Vastaajista suurimman osan mielestä toimenpiteet olivat hillinneet ajonopeuksia.
Suojatietoimenpiteillä ei kuitenkaan koettu olleen juuri lainkaan vaikutusta vastaajien liikkumistottumuksiin. Kestävien liikkumistapojen edistämiseksi onkin tärkeää edistää fyysisen
tieympäristön parantamistoimenpiteiden lisäksi myös muita tienkäyttäjien liikkumisvalintoihin vaikuttavia toimenpiteitä.

Näkemäraivaukset koettiin yleisesti myönteiseksi turvallisuustoimenpiteeksi tienkäyttäjien keskuudessa. Kuitenkin juuri paremman näkyvyyden voidaan olettaa olevan myös syynä
ajonopeuksien kasvuun osassa mittauspisteissä. Tällainen havainto korostaa autoilijoiden vastuuta entisestään, mikäli jalankulkijat ja pyöräilijät luottavat siihen, että paremmat näkemät auttavat havainnoimaan muut tiellä liikkujat entistä paremmin. Lisäksi on tärkeää korostaa myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden omaa vastuuta liikenneturvallisuudestaan.

Kaiken kaikkiaan tulokset kertovat, että pienillä rakenteellisilla muutoksilla voidaan tehokkaasti alentaa ajonopeuksia taajamissa. Kuitenkin on tärkeää samalla muistaa, että pienillä
fyysisen ympäristön parantamistoimenpiteillä voidaan melko rajallisesti vaikuttaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen. Fyysisten toimenpiteiden ohella ja lisäksi tarvitaan tiedottamista, ihmisten ajatteluun ja asenteisiin vaikuttamista sekä tielläliikkujien ottamista mukaan liikenneturvallisuuden kehittämistyöhön