Tieliikenteen kuljetusyritysten energiatehokkuuden edistäminen

Trafin tutkimuksia 15-2016

Enni Lehtinen
Tampereen teknillinen yliopisto

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli liittää tiekuljetusyritysten energiatehokkuuden edistäminen osaksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kehittämää ammattiliikenteen vastuullisuusmallia. Ensisijaisena tavoitteena oli kehittää vastuullisuusmallin osaksi energiatehokkuuden itsearviointityökalu tieliikenteen kuljetusyrityksille. Taustalla oli tarve korvata vuoden 2016 jälkeen loppuva liikenteen vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta vastuullisuusmallilla. Työn toisena tavoitteena oli lisäksi määritellä, millaista vapaaehtoista energiakatselmustoimintaa tieliikenteen pk-yrityksille tulisi energiatehokkuusdirektiivin ja kansallisten käytäntöjen mukaan olla saatavilla.

Vastuullisuusmallin osaksi kehitettiin energiatehokkuuden itsearviointityökalu konstruktiivisella menetelmällä. Aluksi tehtiin työkalun vaatimusmäärittely kirjallisuuskatsauksen, vastuullisuusmallin aiemman kehityksen, työn teettäjän vaatimusten sekä kyselyn avulla selvitettyjen yritysten tarpeiden perusteella. Vaatimusmäärittelyn ja kirjallisuuskatsauksen avulla kehitettiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen Excel-työkalu kuljetusyrityksen energiatehokkuuden itsearviointiin. Työkalulle tehtiin pienimuotoinen pilotointi sekä verifiointi ja validointi.

Työssä saatiin energiatehokkuusdirektiiville viranomaistulkinta, jonka mukaan vapaaehtoisen, kuljetusyrityksille suunnatun energiakatselmustoiminnan aloittamiseen Trafin toimesta ei ole velvoitteita. Tiekuljetusyritysten energiatehokkuutta voidaan edistää muilla keinoilla, kuten vastuullisuusmallin kautta. Työssä kehitetty itsearviointityökalu soveltuu osaksi vastuullisuusmallin kokonaisuutta edistämään tiekuljetusyritysten energiatehokkuutta vapaaehtoisuuden kautta. Hankalaksi osoittautui työkalun hyödyllisyyden todentaminen yritysten kannalta. Työkalun hyödyllisyyttä voidaan jatkossa parantaa etenkin tilaajien osallistamisen kautta. Lisäksi vaaditaan onnistunutta markkinointia kuljetusyrityksille.