Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen

Kuolemat sekä vakavat ja lievät loukkaantumiset

Trafin tutkimuksia 5/2016

Juha Tervonen

Tässä työssä on laadittu tieliikenneonnettomuuksissa aiheutuvien henkilövahinko-, materiaalivaurio- ja viranomaiskustannusten tilasto- ja tutkimuslähteisiin perustuvat kattava kuvaus ja arvonmääritys. Onnettomuuskustannusten arvioinnin haasteita ovat lähdeaineiston kokoaminen sekä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisten onnettomuuksien käsittely tyypillisiä kustannusseuraamuksia määritettäessä. Lopputuloksena esitetään kuolemien, vakavien loukkaantumisten ja lievien loukkaantumisen sekä tyypillisten tieliikenneonnettomuuksien kustannusseuraamusten yksikköarvot. Työssä on otettu huomioon uudistettu loukkaantumisten tilastoinnin vakavuusasteluokitus. Tulokset korvaavat Liikenneviraston ohjeissa esitetyt onnettomuuskustannusten yksikköarvot.

Henkilövahinkoina tarkasteltuna kuoleman yksikköarvo on tulosten mukaan 2,77 milj. euroa, vakavan loukkaantumisen yksikköarvo on 0,79 milj. euroa ja lievän loukkaantumisen yksikköarvo on 34 000 euroa (vuoden 2015 hinnoissa). Kaikkien tilastoitujen henkilövahinkojen painotettu yksikköarvo on 181 000 euroa. Lievien ja vakavien loukkaantumisten painotettu yksikköarvo on vastaavasti 93 000 euroa.

Tilastollisesti tyypillisen kuolemaan johtaneen tieliikenneonnettomuuden yksikköarvo on 3,1 milj. euroa. Loukkaantumiseen johtaneen onnettomuuden yksikköarvo on 128 000 euroa. Keskimääräisen henkilövahinko-onnettomuuden yksikköarvo on 309 000 euroa. Tyypillisen tieliikenneonnettomuuden (sis. henkilövahinko-onnettomuudet ja pelkät materiaalivahinko-onnettomuudet) yleinen yksikköarvo on 59 000 euroa.

Tilastokeskuksen vuoden 2014 onnettomuustilaston esittämien henkilövahinkojen ja tässä työssä laadittujen yksikköarvojen mukaan tieliikenneonnettomuuksien lievien loukkaantumisten kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 213 milj. euroa, vakavasti loukkaantuneiden kustannukset noin 412 milj. euroa ja kuolleiden kustannus noin 634 milj. euroa (vuoden 2015 hinnoissa). Henkilövahinkojen onnettomuuskustannukset olivat yhteensä noin 1,3 miljardia euroa. Tämä on aliarvio, koska kaikki maanteillä ja kaduilla tapahtuvat loukkaantumiset eivät päädy tilastoon.

Tulokset muuttavat käsityksiä henkilövahinkojen ja henkilövahinko-onnettomuuksien arvosta. Liikenneviraston ohjearvoihin verrattuna kuoleman ja kuolemaan johtavan onnettomuuden yksikköarvot nousivat hieman. Sen sijaan loukkaantumisten ja loukkaantumisiin johtavien onnettomuuksien yksikköarvot sekä henkilövahinko-onnettomuuden yleinen yksikköarvo alenivat selvästi. Aiemmin vakavat loukkaantumiset saivat suuremman painoarvon henkilövahinkojen yksikköarvoissa. Loukkaantumisten yksikköarvon aleneminen heikentää liikenneturvallisuustoimenpiteiden kannattavuutta. Arvon alenemisen taustalla on kuitenkin vakavien loukkaantumisten väheneminen ja liikenneturvallisuuden paraneminen.

Kustannusarvioita tulevaisuudessa kehitettäessä tulisi ensisijassa tarkentaa sairaanhoidon kustannuksia yleisesti sekä erityisinä aiheina vakavasti vammautuneiden pitkäaikaisen sairaanhoidon, kuntoutuksen, uudelleenkoulutuksen ja elämisen avustamisen kustannuksia. Lisäksi hyvinvoinnin muutosten subjektiivisia arvostuksia tulisi selvittää kyselytutkimuksin myös Suomessa. Samalla voitaisiin tarkentaa aineellisten ja aineettomien arvojen merkitystä hyvinvoinnin kokonaisarvossa. Onnettomuustilastoinnissa tulisi pienentää loukkaantumisiin liittyvää tilastokatoa ja loukkaantumisten vakavuuden jakaumaa tulisi tarkentaa.