TRAFISAFE -
Parental feedback for novice drivers
Austrian report

Trafin tutkimuksia 06/2016

Michael Gatscha, Neurotraffic, Austria
Claudia Grand, Test & Training International, Austria

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vanhempien antaman palautteen vaikutusta nuorten kuljettajien käyttäytymiseen kuuden ensimmäisen ajokuukauden aikana. Apuna käytettiin telematiikkapohjaista tiedonkeruu- ja palautejärjestelmää. Mukaan pyydettiin koeryhmä, johon kuului 74 nuorta kuljettajaa vanhempineen. Puolet koeryhmästä sijoitettiin sattumanvaraisesti testiryhmään ja puolet vertailuryhmään.

Nuorten kuljettajien autoihin asennettiin tiedonkeruulaite, jonka avulla saatiin turvallisuuteen vaikuttavia tietoja ajokäyttäytymisestä. Kerätyt parametrit olivat ajoneuvon sijainti, nopeusvalinta ja g-voimaan perustuneet ajoliikkeet, kuten kaarreajo, jarrutus ja kiihdytys. Kerätyt tiedot siirrettiin ajomatkojen jälkeen automaattisesti verkkopalvelimelle, jonka jälkeen ne käsiteltiin ja koottiin yhteen.

Testiryhmän osanottajat saivat viikoittain sähköpostitse turvallisuusraportit ja henkilökohtaiset kirjautumistiedot ajotietojen tarkastelua varten. Näin vanhemmilla oli mahdollisuus antaa lapsilleen palautetta yksinajosta.

Turvallisuuteen liittyviin tietoihin sisältyi äkkinäisten ajoliikkeiden tyyppi ja määrä sekä nopeustiedot eri nopeusalueilla jaettuna seuraaviin kolmeen turvallisuusluokkaan: vihreä (huomioiva ajo), keltainen (maltillinen ajo) tai punainen (aggressiivinen ajo).

Lisäksi sekä uusille kuljettajille että vanhemmille tehtiin kysely, jonka avulla arvioitiin menetelmän vastaanottoa käyttäjien keskuudessa.

Tulokset osoittavat, että vanhempien palaute yhdistettynä telematiikkatietoihin vaikutti hyödyllisesti nuorten riskialttiiseen ajamiseen, sillä g-voimaan perustuvista tapahtumista laskettavat riskipisteet olivat alhaisemmat testiryhmässä palautteen antamisen jälkeen. Tilastollisia eroja tai vähintäänkin tilastollisia suuntauksia havaittiin tarkastelujakson kolmannesta kuukaudesta eteenpäin. Merkittäviä tilastollisia poikkeamia ei voitu havaita koskien yleistä nopeuskäyttäytymistä yksittäisillä nopeusalueilla.

Nuorten kuljettajien keskuudessa tehdyn kyselyn tulokset viittaavat siihen, että käytetty lähestymistapa vaikuttaa subjektiivisesti yksilölliseen ajotapaan ja telematiikkatiedot tukevat tätä. Vanhempien osalta kysely osoitti käytettyjen työkalujen hyvää vastaanottoa.

Yleisesti ottaen tekijät päättelivät, että lupaavin tapa vähentää nuorten kuljettajien riskejä liikenteessä on eri menetelmien yhdistelmä, kuten valvotun ajamisen koordinoidut ohjelmat ennen ajoluvan saamista sisältäen vanhempien palautteen sekä telematiikkatekniikan. Ajoluvan saamisen jälkeen lupaavimmilta keinoilta nuorten kuljettajien turvallisuuden parantamisessa näyttävät kannustavat vakuutusjärjestelmät, jotka antavat vanhemmille mahdollisimman paljon vaikutus- ja seurantamahdollisuuksia.