Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden indikaattorit

Tässä työssä on kehitetty toimintavarmuuden seurantaa osaksi Trafin ylläpitämää liikennejärjestelmän tilakuvaa. Työn tuloksina esitetään liikennejärjestelmän toimintavarmuuden määritelmä ja viitekehys sekä ehdotukset seurannan rakenteeksi ja indikaattoreiksi. Työn menetelminä ovat olleet kirjallisuuskatsaus, neuvoa-antava sidosryhmäkysely sekä asiantuntijatyöpaja. Työssä esitettävät ehdotukset on muodostettu konsultin asiantuntijatyönä yhdessä Trafin asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän kanssa.

Liikennejärjestelmän toimintavarmuus tarkoittaa liikennejärjestelmän osien ja kokonaisuuden toimintojen jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä. Toimintavarmassa liikennejärjestelmässä on turvattu sekä yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuus poikkeustilanteissa (huoltovarmuus) että normaaliolojen häiriötön toiminta. Toimintavarmuuden tarkastelussa voidaan tunnistaa kolme tasoa, joiden mukaan seuranta ehdotetaan jäsenneltävän:

1. tasolla seurataan toimintavarmuutta osana matkojen ja kuljetusten palvelutasoa: Toimiiko liikennejärjestelmä jatkuvasti odotuksia ja tavoitteita vastaavalla tavalla?

2. tasolla seurataan liikennejärjestelmän häiriötilanteita ja laatupuutteita: Toimivatko väylät, liikennepalvelut, tietopalvelut ja viestintäyhteydet häiriöttömästi?

3. tasolla seurataan liikennejärjestelmän resilienssiä: Riittävätkö liikennejärjestelmän häiriönsietokyky ja varautuminen huolehtimaan jatkuvasta toimintavarmuudesta poikkeusoloissa ja normaalitilanteessa?

Työn tuloksena ehdotetaan 35 jo muussa yhteydessä käytössä olevaa ja siten nopeasti käyttöön otettavaa indikaattoria. Näiden perusteella tulisi koota liikennejärjestelmän toimintavarmuuden seurannan ensimmäinen versio. Työssä on myös osoitettu useita toimintavarmuuden kokonaiskuvan kannalta potentiaalisesti tarpeellisia kehitettäviä indikaattoreita sekä selvityskohteita. Kehittämistarpeita ja kehitystyön ajoitusta on arvioitava uudestaan, kun toimintavarmuuden seurannan ja analyysin ensimmäisestä versiosta on saatu kokemuksia.

Toimintavarmuuden tavoitteiden ja tavoitearvojen määrittämiseksi tulisi käynnistää yhteistyö liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Ajan myötä seuranta rakentuu analysoimaan toimintavarmuuden tavoitteiden toteutumista.