Literature Review of the Indicative Ballast Water Analysis Methods

Alusten painolastivesien ja sedimenttien valvontaa ja käsittelyä koskeva kansainvälinen yleissopimus hyväksyttiin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) vuonna 2004 ja se on tulossa kansainvälisesti voimaan syyskuussa 2017.

Painolastivesiyleissopimuksen keskeisiin velvoitteisiin kuuluu alusten vaatimustenmukaisuuden valvonta, jota jäsenvaltioiden tulee tehdä aluksille niiden vieraillessa jäsenvaltion satamissa. Suomessa vastuuviranomainen alusten satamavaltiotarkas-tuksissa on Trafi. Tarkastus tehdään ensisijaisesti asiakirjatarkastuksena, mutta viranomaisella on aina mahdollisuus suorittaa painolastivesinäytteenotto vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi.

Näytteenotto koostuu indikatiivisesta analyysista ja yksityiskohtaisesta analyysista. Indikatiivisella analyysillä tarkoitetaan suuntaa antavaa näytteenottoa aluksen ulos-pumpattavasta painolastivedestä. Tuloksista nähdään täyttääkö alus painolastivesiyleissopimuksen mukaisen suorituskykystandardin. Mikäli näin ei ole, tulee suorittaa yksityiskohtainen analyysi, joka tehdään laboratoriossa. Laboratoriotulosten perusteella päätetään ryhdytäänkö mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin. Trafin teettämän selvityksen tarkoituksena oli löytää indikatiivinen analyysimenetelmä Trafin satamavaltiotarkastajien käyttöön. Selvityksen Trafille teki Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Selvityksen perusteella löytyi kolme erilaista menetelmää, jotka parhaiten soveltuvat Suomen ja Itämeren olosuhteisiin. Suositellut menetelmät olivat PAM- (Pulse ampli-tude-modulation fluorometry), ATP- (Adenosine triphosphate) ja FRR (Fast repetition rate fluorometry) -menetelmät. Tärkeimmät arviointikriteerit olivat menetelmän luotettavuus, helppokäyttöisyys, ajallinen kesto tulosten saamiseksi sekä menetelmän hankinta- ja käyttökustannukset.